YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal werkwoord persoonsvorm hoofdletter of kleine letter uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze betekenis woordgebruik grondwet grondwetsherziening wijze van stemmen in tweede kamer regeerakkoord het begrip 'zonder last en ruggespraak' stemmen zonder last en ruggespraak last ontleden bataafse tijd ruggespraak stemmen zonder grondwetsherziening van 1983 cultuur kunst muziek literair realistisch realistische allegorisme socialistisch-realisme russisch-realisme impressionistische barokke allegories realisme-in-de-kunst impressionistische muziek abstrakte kunst symbool rhythm-and-blues figuratieve allegorische bel canto : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 575 voor - begrip - in 0.0386800765991211 seconden.
In onze bedrijfsbrochure staat de leuze ' Ik' wordt 'wij'. Klopt de persoonsvorm wordt hier wel?
Genootschap Onze Taal - Ja, hoewel dat misschien vreemd lijkt in combinatie met ik. In deze zin zijn ik en wij als abstracte begrippen gebruikt. Ik staat dus niet letterlijk voor de eerste persoon enkelvoud, maar betekent meer iets als het begrip 'ik'. ... in combinatie met ik. in deze zin zijn ik en wij als abstracte begrip

                                                                                                                                           
Wat is juist: Het Nieuwe Werken of het nieuwe werken?
Genootschap Onze Taal - Het begrip het nieuwe werken is met kleine letters. Het is geen eigennaam, maar een algemene aanduiding voor een manier van werken (vooral voor kantoorwerk): minder vaste werkplekken, meer werken op afstand (mobiel en thuis), meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, gewijzigde hiërarchie. ... is juist: het nieuwe werken of het nieuwe werken? het begrip

                                                                                                                                           
Ik ken de rooms-katholieke missie en de buitenlandse missie, maar wat voor missie is bedoeld in 'Onze missie is het ontwikkelen van superieure producten en diensten'?
Genootschap Onze Taal - In deze voorbeeldzin betekent missie: '(langetermijn)doelstelling van een bedrijf of instelling'. Missie is hier waarschijnlijk een verkorte vertaling van het Engelse begrip mission statement ('een bondige formulering, vaak in één zin, van de doelstellingen van een bedrijf'). ... is hier waarschijnlijk een verkorte vertaling van het engelse begrip

                                                                                                                                           
Wat is juist: misdaden tegen de mensheid of misdaden tegen de menselijkheid?
Genootschap Onze Taal - In Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid de vaste aanduiding van de ernstigste misdrijven die het internationale recht kent. (In de praktijk wordt in plaats van misdrijven vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip in de Nederlandse strafwet. ... van misdrijven vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip

                                                                                                                                           
Waar komt bij de pinken zijn vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Bij de pinken zijn betekent 'slim en handig zijn', 'gevat en snel van begrip zijn'. Vroeg bij de pinken zijn betekent: 'vroeg wakker zijn', 'al vroeg alert zijn'. ... pinken zijn betekent 'slim en handig zijn', 'gevat en snel van begrip

                                                                                                                                           

Het begrip 'zonder last en ruggespraak'

Parlement & Politiek - Soms duikt nog wel eens het begrip 'last en ruggespraak' op. Dat is een verouderd begrip, dat tot 1983 in de Grondwet stond. Waar kwam dat vandaan en wat staat er nu in de Grondwet? ... begrip

                                                                                                                                           
Waar komt de levensloopbestendige woning vandaan? En is die benaming wel geschikt?
Genootschap Onze Taal - Levensloopbestendig wonen is in de jaren negentig bedacht door de Stichting Humanitas, en ook de benaming levensloopbestendige woning komt daarvandaan. Het betekent dat woningen zo zijn gebouwd dat de bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. ... ouderdom, ziekte of een handicap. het is inmiddels een bekend begrip

                                                                                                                                           
Wat is een zelfstandig werkwoord?
Genootschap Onze Taal - Als in een zin meerdere werkwoorden staan, is één daarvan het hoofdwerkwoord. Dit kan een koppelwerkwoord zijn of een zelfstandig werkwoord; hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. De overige werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden. ... het zelfstandig werkwoord geeft een actie aan. dat het begrip

                                                                                                                                           
rhythm-and-blues
Muziekbus - Rhythm & Blues Rhythm and blues wordt tegenwoordig gebruikt als een verzamelnaam voor de muziek van zwarten in de VS tijdens de jaren '40 en '50, waaruit later de doowop en rockmuziek is ontstaan. Rhythm-and- blues is een begrip dat in de jaren '40 werd geïntroduceerd door Billboard Magazine, ter vervanging van het begrip race music, dat aanstootgevend werd bevonden. ... de doowop en rockmuziek is ontstaan. rhythm-and- blues is een begrip

                                                                                                                                           
bel canto
Muziekbus - Bel Canto ( Italiaans = fraaie zang) begrip dat vooral de klassieke Italiaanse zangkunst aanduidt. Vocale stijl die de expressie van het instrumentale nastreeft, waarin de schoonheid van de klank vóór het woord gaat. ... canto bel canto ( italiaans = fraaie zang) begrip

                                                                                                                                           
Socialistisch-Realisme
Kunstbus - Socialistisch realisme Begrip, dat door de ideologisch gemotiveerde literatuurtheoretici van de socialistisch- communistische landen geïntroduceerd werd, om in deze staten invloed te verkrijgen op de schrijvers en hun werk. ... socialistisch realisme begrip

                                                                                                                                           
Realisme-in-de-kunst
Kunstbus - Die uitbeeldingswijze waarbij het uitgebeelde een hoog gehalte objectief herkenbare werkelijkheid bevat. De term realisme, die staat voor een type kunst dat erop mikt de ons omringende werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, is min of meer synoniem geworden met naturalisme, Het begrip stamt uit de negentiende eeuw en werd gebruikt ter typering van het werk van Gustave Courbet en een groep van schilders die iedere vorm van idealisering verwierpen en zich in plaats daarvan richtten op het leven van alledag. ... geven, is min of meer synoniem geworden met naturalisme, het begrip

                                                                                                                                           
symbool
Kunstbus - 1 waarneembaar teken of voorwerp dat iets abstracts uitbeeldt. 2 teken dat een (wiskundig, natuurkundig enz.) begrip voorstelt Een symbool (ook: zinnebeeld) is een nationaal of internationaal genormeerde notatie om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden. ... uitbeeldt. 2 teken dat een (wiskundig, natuurkundig enz.) begrip

                                                                                                                                           
Impressionistische muziek
Muziekbus - Het begrip impressionisme komt uit het gebied van de beeldende kunst en is naar een schilderij van Claude Monet met de titel Impression, soleil levant genoemd. Aanvankelijk had het begrip een negatieve bijsmaak, die in 1874 door het satirische tijdschrift "Le Charivari" voor het eerst in deze betekenis werd gebruikt. ... muziek het begrip

                                                                                                                                           
barok<#>Barok in de kunst
Kunstbus - Barok in de kunst<#>Stroming van ca 1600 tot ca 1750. De oorsprong van het begrip is waarschijnlijk afkomstig van het Portugese woord 'barocco' == onregelmatig gevormde parel == barokparel. Barokparel De barokparel is een onregelmatig vaak peervormige grote parel die in de 16de eeuw veel in sieraden werd verwerkt; De specifieke vorm van de parel werd gebruikt om bijv. ... kunst stroming van ca 1600 tot ca 1750. de oorsprong van het begrip

                                                                                                                                           
allegorie
Kunstbus - Allegorie (de v; allegorieën) Symbolische voorstelling van een idee of een ander abstract begrip in de kunst. Zie ook beeldspraak. Een allegorie is een voorstelling van een abstract begrip. Het begrip moet dan door middel van een (zinne)beeld of teken zichtbaar gemaakt worden. ... symbolische voorstelling van een idee of een ander abstract begrip

                                                                                                                                           
abstrakte kunst
Kunstbus - Abstracte Kunst Abstracte kunst duidt een voorstellingswijze aan die afziet van elke relatie tot de zichtbare werkelijkheid en die als middelen slechts gebruik maakt van de kleur, de vorm en de lijn. Het begrip abstracte kunst is echter problematisch, aangezien niet de relatie met de werkelijkheid wordt opgeheven, doch een directe andere realiteit door de abstracte kunst wordt overgebracht. ... slechts gebruik maakt van de kleur, de vorm en de lijn. het begrip

                                                                                                                                           
Tautologie
Kunstbus - De termen pleonasme en tautologie hebben allebei betrekking op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk is. Pleonasmen en (vooral) tautologieën zijn lang niet altijd 'fout'; vaak worden ze bewust toegepast als stijlfiguur. ... woord betekent) is het benadrukken van eenzelfde denkbeeld of begrip

                                                                                                                                           
Racisme
Kunstbus - Het racisme 1 het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens een ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde => rassendiscriminatie, rassenhaat 2 rassentheorie Racisme is de verzamelterm voor alle opvattingen die aan het begrip 'ras' een doorslaggevende betekenis toekennen bij het indelen van de mensheid. ... racisme is de verzamelterm voor alle opvattingen die aan het begrip

                                                                                                                                           
Mode
Mode
Kunstbus - VanDale: de mode (v.) 1 vrij algemeen maar voorbijgaand gebruik, met name de manier van kleden 2 de opeenvolging van dergelijke gebruiken Kunst & Mode Kleding heeft in de eerste plaats een praktische functie, maar is tegelijkertijd ook een soort taal. ... vrouwen werd dit uiterst onbetamelijk gevonden. vreemd? het begrip

                                                                                                                                           
adel
Kunstbus - De adel (m) De stand van de edelen, de gezamenlijke edelen. De adeldom (m) 1 het behoren tot de stand van de edelen 2 edele aard 3 al de edelen van een land tezamen Adelen (overgankelijk werkwoord; adelde, heeft geadeld) 1 in de adelstand verheffen Adellijk ( bijvoeglijk naamwoord; adellijkheid) 1 van, behorende tot de adel, of daarmee overeenstemmend 2 (van vlees van wild) op het punt om tot bederf over te gaan De adel is een gesloten maatschappelijke klasse met een aanzienlijke positie in een standenmaatschappij. ... nauwelijks nog invloed op de carriere of het aanzien. het begrip

                                                                                                                                           
Moralisme
Kunstbus - Het moralisme ( moralistisch, moralist) Het beoordelen van elk gebeuren en alle motieven uit het oogpunt van goed en kwaad. Moralistisch ( bijvoeglijk naamwoord; moralistischer, meest moralistisch) == het moralisme betreffend, daarop berustend of moraliserend, vermanend. ... van goed en slecht 3 moreel 4 zedenles, lering het begrip

                                                                                                                                           
permacultuur
Kunstbus - Permacultuur is een wetenschap voor het ontwerpen van een menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam, en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld. ... tegen mogelijk natuurgeweld. permacultuur is een samengesteld begrip

                                                                                                                                           

Waar komt het figuurlijke begrip eenheidsworst vandaan?

Genootschap Onze Taal - Tegenwoordig betekent eenheidsworst 'iets wat door zijn volkomen uniformiteit als niet erg aantrekkelijk wordt gezien' (Van Dale Hedendaags Nederlands). ... komt het figuurlijke begrip

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3