YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal basisregels woordgeslacht lidwoord bijvoeglijk naamwoord buigings-e ontleden werkwoord persoonsvorm aaneenschrijven d/t samenstelling persoonlijk voornaamwoord getallen meewerkend voorwerp enkelvoud/meervoud verwijswoord trema koppelwerkwoord hulpwerkwoord engels alternatieve spelling woordkeuze dan/als gebiedende wijs buigings-n voorzetsels afleiding voegwoord komma dat/wat/die/wie afkortingen stijlfouten ei/ij sterk/zwak werkwoord trappen van vergelijking woordgebruik hen/hun oude naamvallen stijlfiguren : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 63 voor - basisregels - in 0.0125839710235596 seconden.
Waarom zeg je een mooi huis en een mooie woning?
Genootschap Onze Taal - Dat komt doordat woning en huis niet hetzelfde woordgeslacht hebben: woning is een de-woord (het is de woning ) en huis is een het-woord (het is het huis ). Voor een de-woord komt er bijna altijd een buigings-e achter het bijvoeglijk naamwoord: een mooie woning (het is ook de mooie woning ). ... weinig goed nieuws, zo'n brutaal nest, zulk mooi weer. op deze basisregels

                                                                                                                                           
Wanneer moet je een komma gebruiken?
Genootschap Onze Taal - Er zijn geen vaste regels te geven voor het gebruik van komma's. Wanneer op welke plaats komma's gebruikt moeten worden, hangt af van het zinsverband. Er zijn echter wel enkele algemene uitgangspunten. ... 'dat' komma voor 'die' en 'dat' komma voor 'en' trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Er moet veel tijd besteed worden aan nieuwe opdrachten' of 'Er moet veel tijd besteedt worden aan nieuwe opdrachten'?
Genootschap Onze Taal - Juist is 'Er moet veel tijd besteed worden aan nieuwe opdrachten. ... verkeren: verkeerd / verkeert in goede staat trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Zijn er algemene regels te geven voor het gebruik van de lange ij en de korte ei?
Genootschap Onze Taal - Er zijn wel enkele vuistregels te geven voor het gebruik van de ij en de ei, maar de ervaring leert dat ze juist bij de twijfelgevallen weinig houvast bieden. Desalniettemin: hieronder staan er een paar. ... / peiler stampij / stampei weifelen / twijfelen trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Welke verwijswoorden zijn correct in de zin 'Het team is zo samengesteld dat hij/zij/het al zijn/haar taken goed kan uitvoeren'?
Genootschap Onze Taal - Correct is: 'Het team is zo samengesteld dat het al zijn taken goed kan uitvoeren.' Naar het-woorden (onzijdige woorden), zoals het team, wordt verwezen met het en zijn. ... de-woord woordgeslachten: hoe zijn ze ontstaan trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen een pleonasme en een tautologie?
Genootschap Onze Taal - De termen pleonasme en tautologie hebben allebei betrekking op het gebruiken van meer woorden dan noodzakelijk is ('twee keer hetzelfde zeggen'). ... weer herhalen weer hervatten waardeloos prul trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Mag een zin beginnen met en?
Genootschap Onze Taal - Ja, een zin mag beginnen met en. Het is een hardnekkig misverstand dat dat niet zou kunnen. Grammaticaal is er geen enkel bezwaar tegen; het is vooral een kwestie van smaak en tekstverzorging. Hetzelfde geldt voor maar aan het begin van een zin: ook dat kan prima. ... adviezen echter / maar komma voor 'en' voegwoord trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is klinkerbotsing?
Genootschap Onze Taal - Klinkerbotsing betekent dat er twee klinkers naast elkaar staan die als één klank gelezen kunnen worden, terwijl ze bij verschillende lettergrepen horen. Een voorbeeld van een woord met klinkerbotsing is beïnvloeden. ... wii-en / wiien / wiien trefwoorden aaneenschrijven afleiding basisregels

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de termen nevenschikking en onderschikking?
Genootschap Onze Taal - Nevenschikking en onderschikking zijn termen die gebruikt worden om de relatie tussen delen van samengestelde zinnen te beschrijven. ... woordvolgorde in bijzinnen en hoofdzinnen trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Komt er wel of geen tussen-s in kwaliteit(s)controle?
Genootschap Onze Taal - Zowel kwaliteitcontrole als kwaliteitscontrole is juist; de vorm met tussen-s is verreweg het gewoonst. ... / drugverslaafde tussen-n: algemene regels trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Is hun hebben tegenwoordig ook goed?
Genootschap Onze Taal - Nee, hun als onderwerp ( hun zijn, hun doen, hun zeggen, hun hebben, enzovoort) wordt nog algemeen afgekeurd. Veel mensen vinden een zin als 'Hun hebben dat gedaan' zelfs verschrikkelijk, niet alleen in de schrijftaal, maar ook in de spreektaal. ... was dat heb ik hen / hun horen zeggen hun / hen trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat zijn de regels voor het gebruik van de tussen-n in bijvoorbeeld ruggengraat/ruggegraat?
Genootschap Onze Taal - De officiële spelling schrijft ruggengraat met een tussen-n voor. Wat ons betreft zijn ruggengraat en ruggegraat allebei goed te verdedigen. ... reuzekerel / reuzenkerel zielepiet / zielenpiet trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Welke lidwoorden bestaan er in het Nederlands?
Genootschap Onze Taal - In het Nederlands bestaan er drie lidwoorden: de bepaalde lidwoorden de en het en het onbepaald lidwoord een. ... de-woord woordgeslachten: hoe zijn ze ontstaan trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat zijn de Latijnse equivalenten van Nederlandse grammaticale termen?
Genootschap Onze Taal - Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In Nederland worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen. ... ontleden) zinsdelen (redekundig ontleden) trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: ten alle tijden of te allen tijde?
Genootschap Onze Taal - Te allen tijde is juist. In deze zogenoemde 'staande uitdrukking' zijn enkele oude naamvalsvormen behouden gebleven. Er zijn veel staande uitdrukkingen waarin nog oude naamvallen voorkomen, bijvoorbeeld: van dien aard, uit hoofde van, met dien verstande. ... getale / in grote getalen voor deze / voor dezen trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf ik getallen in letters en wanneer in cijfers?
Genootschap Onze Taal - Daar zijn geen vaste regels voor. De gebruikelijkste richtlijnen staan hieronder. ... jaargang getallen uitschrijven trefwoorden aaneenschrijven basisregels

                                                                                                                                           
Hoe schrijf je in het Nederlands een samenstelling die met de Engelstalige woordgroep human resources begint?
Genootschap Onze Taal - Samenstellingen met een Engelstalige woordgroep erin, zoals human resources of intensive care, worden in principe helemaal aaneengeschreven: humanresourcesafdeling, intensivecareafdeling. Wel is het toegestaan om een streepje in te voegen tussen twee delen van een samenstelling: ook human-resourcesafdeling, humanresources-afdeling en human-resources-afdeling zijn dus juist, evenals intensive-careafdeling, intensivecare-afdeling en intensive-care-afdeling. ... tweede kamer-lid / tweede-kamerlid trefwoorden aaneenschrijven basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: lange afstandsloper of langeafstandsloper?
Genootschap Onze Taal - Het hangt ervan af wat er bedoeld wordt: een lange afstandsloper is een afstandsloper die lang is, een langeafstandsloper is een loper van lange afstanden. Meestal is dat laatste bedoeld; alleen langeafstandsloper is dan juist. ... tweede kamer-lid / tweede-kamerlid trefwoorden aaneenschrijven basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: u hebt of u heeft?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei goed. U heeft komt iets vaker voor, maar in ons tijdschrift Onze Taal, en op deze website, gebruiken wij de vorm u hebt. ... de klant wil / wilt kwaliteit zoudt u / zou u trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met het 'gezegde' van een zin? En wat is het verschil tussen het werkwoordelijk gezegde en het naamwoordelijk gezegde?
Genootschap Onze Taal - Het gezegde is het zinsdeel dat aangeeft welke handeling centraal staat in een zin; het geeft aan wie of wat het onderwerp is of doet. Het gezegde bestaat uit minstens één werkwoord, dat soms aangevuld wordt met een naamwoord of met andere werkwoorden. ... persoonsvorm zinsdelen (redekundig ontleden) trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Is naast groter dan tegenwoordig groter als ook goed?
Genootschap Onze Taal - Groter dan geldt nog steeds als de correctere vorm die het best past in de schrijftaal. Groter als is voor sommigen niet zo erg in informeel taalgebruik en in de spreektaal, maar is voor anderen ook dan echt een fout(je). ... veel als / dan dan / als: vijf keer meer dan / als trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Meld u aan!' of 'Meldt u aan!'?
Genootschap Onze Taal - ' Meld u nu aan voor deze cursus!', met alleen een d, is juist. Meld is een gebiedende wijs, en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord. Vervang bij twijfel meld ... aan door geef . ... maar niet bang word lid / wordt lid van onze taal trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurd' of 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt.' Gebeurt is hier een persoonsvorm; wat is het onderwerp. Daarom wordt aan de stam gebeur een t toegevoegd. ... verkeren: verkeerd / verkeert in goede staat trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
Welke vormen kan het werkwoord aannemen?
Genootschap Onze Taal - Voltooid deelwoord, infinitief en conjunctief zijn allemaal vormen van het werkwoord. Ze worden op verschillende manieren gebruikt. Dit advies biedt een beknopt overzicht van de werkwoordsvormen. Meer informatie is in specifiekere adviezen te vinden; zie daarvoor de links. ... redt de tijger woordsoorten (taalkundig ontleden) trefwoorden basisregels

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5