YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europese unie europees parlement raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure raad van europa gekwalificeerde meerderheid auke zijlstra (pvv) europese raad dennis de jong (sp) sophie in 't veld (d66) judith sargentini (gl) raad justitie en binnenlandse zaken kati piri (pvda) vicky maeijer (pvv) stef blok jeroen lenaers (cda) schengen- en visabeleid klaas dijkhoff grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie verdrag van amsterdam schengen onder druk verdrag van schengen parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken asiel- en migratiebeleid dimitris avramopoulos (griekenland) europese aanpak migrantenstromen eurocommissaris voor migratie, binnenlandse zaken en burgerschap directoraat-generaal justitie, vrijheid en veiligheid asielbeleid europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen europese aanpak vluchtelingencrisis migratie groenboek eurodac tampere programma eerste kamercommissie voor immigratie & asiel/jbz-raad (i&a/jbz) tweede kamercommissie voor veiligheid en justitie (vj) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 5576 voor - asiel en migratiebeleid - in 0.334295034408569 seconden.
Zoekterm en is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Asiel- en migratiebeleid

Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... asiel

                                                                                                                                           

Schengen- en visabeleid

Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... er gemeenschappelijke voorschriften vastgesteld inzake visa, asiel

                                                                                                                                           

Europese aanpak vluchtelingencrisis

Parlement & Politiek - Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... om de europese unie binnen te komen. ook via zee proberen asiel

                                                                                                                                           

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... en binnenlandse zaken (jbz - incl. civiele verdediging) asiel

                                                                                                                                           

Schengen onder druk

Parlement & Politiek - Het Verdrag van Schengen stelt de inwoners van de betrokken landen in staat om zonder grenscontroles vrij te reizen. In totaal zijn 26 landen lid: 22 EU-lidstaten en 4 niet EU-lidstaten. Tot de zomer van 2015 stond het verdrag bij regeringsleiders niet ter discussie. ... landen aan de buitengrenzen kregen te maken met massa's asiel

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... in de eu-lidstaten aan te pakken. meer informatie justitie en asiel

                                                                                                                                           

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Parlement & Politiek - Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. ... veiligheid. de staatssecretaris is belast met onder andere asiel

                                                                                                                                           
Verkiezingsprogramma's 2017 over Europa
Parlement & Politiek - De VVD is groot voorstander van een vrije markt in Europa. Open grenzen zijn daarvoor belangrijk en strenge bewaking van de Europese buitengrenzen is noodzakelijk om de markt en onze vrijheid te beschermen. ... is de partij voorstander van een gemeenschappelijk europees asiel

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit - een nieuw asiel

                                                                                                                                           
Dr. M.H.A. (Tineke) Strik
Parlement & Politiek - Tineke Strik (1961) is sinds 12 juni 2007 lid van de GroenLinks-fractie in de Eerste Kamer. Vanaf 2015 is zij fractievoorzitter. Zij was eerder onder meer werkzaam bij Vluchtelingenwerk en bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en was vier jaar wethouder van Wageningen. ... zij promoveerde in 2011 op een proefschrift over het europees asiel

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... in besluitvormingsprocedures op het terrein van immigratie- en asiel

                                                                                                                                           

Dr. C.D. (Dennis) de Jong

Parlement & Politiek - Dennis de Jong (1955) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Namens de SP maakt de heer De Jong deel uit van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links. Hij is lid van de commissies interne markt en consumentenbescherming en begrotingscontrole. ... april 1987 tot 1 maart 1993 - gedetacheerd als deskundige voor asiel

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2017
Parlement & Politiek - De formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. Daartoe werden twee pogingen ondernomen, maar op 12 juni concludeerde informateur Tjeenk Willink dat een geschil over het migratiebeleid een onoverkomelijk probleem opleverde. ... hij formuleerde een tekst over hoe om te gaan met het asiel

                                                                                                                                           
Pijlerstrusctuur van de Europese Unie
Parlement & Politiek - Tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 kende de Europese Unie drie 'pijlers'. Die pijlers omvatten clusters van beleidsterreinen die een eigen besluitvormingsprocedure hadden. ... waren: - eerste pijler: economisch, sociaal en milieubeleid en asiel

                                                                                                                                           
Drs. S.R. (Sietse) Fritsma
Parlement & Politiek - Sietse Fritsma (1972) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Hij was IND-medewerker. De heer Fritsma woont in Den Haag. In de Kamer houdt hij zich me2t name bezig met het asiel- en immigratiebeleid. ... den haag. in de kamer houdt hij zich me2t name bezig met het asiel

                                                                                                                                           
Luxemburgs voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2015 (EU2015LU)
Parlement & Politiek - Als één van de medeoprichters van de Europese Unie wilde Luxemburg zich tijdens haar voorzitterschap richten op het terugwinnen van het vertrouwen van de 500 miljoen burgers die in de Europese Unie wonen. ... luxemburgs voorzitterschap een groot belang toekende, was het asiel

                                                                                                                                           

Bevoegdheden Europese Unie

Parlement & Politiek - De Europese Unie houdt zich bezig met vele onderwerpen. Dat hebben de lidstaten van de Europese Unie vastgelegd in de Europese verdragen. Per beleidsterrein is aangegeven wat de EU mag en wat de lidstaten mogen. ... politiele samenwerking, met name grensoverschrijdende zaken - asiel

                                                                                                                                           
Dr. B.R. (Bernhard) Bot
Parlement & Politiek - Ervaren diplomaat die in 2003 De Hoop Scheffer opvolgde als CDA-minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende II. Zoon van Indisch ambtenaar, diplomaat en minister Theo Bot. Zat in zijn jonge jaren in een Japans concentratiekamp. ... van kroatie, de betrekkingen met rusland, het gezamenlijke asiel

                                                                                                                                           

Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid

Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... noodzakelijk door de toestroom van vluchtelingen en (illegale) asiel

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
Parlement & Politiek - De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... het bestrijden van criminele activiteiten, maar om zaken als asiel

                                                                                                                                           
Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)
Parlement & Politiek - Malta heeft zes prioriteiten gesteld voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten zijn deels afgestemd in de trojka met Nederland en Slowakije. Zo bouwen met name de prioriteiten op het gebied van migratie, economie en veiligheid verder op het Nederlands en het Slowaaks voorzitterschap. ... op het nederlands en het slowaaks voorzitterschap. migratie en asiel

                                                                                                                                           

Mensenrechtenbeleid

Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... om gevallen van politiegeweld en schendingen van het recht op asiel

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Parlement & Politiek - Deze commissie is belast met de behandeling van voorstellen die in de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (de JBZ-Raad) aan de orde zijn. Het gaat daarbij om wetsvoorstellen op het terrein van Immigratie, Integratie en Asiel, Europees straf- en strafprocesrecht en Europees civiel recht. ... kamercommissie voor immigratie & asiel

                                                                                                                                           
Slowaaks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2016 (EU2016SK)
Parlement & Politiek - Van 1 juli tot en met 31 december 2016 vervulde Slowakije het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Slowakije nam het stokje over van Nederland. Het was de eerste keer dat dat land het voorzitterschap bekleedde. ... als natuurlijke hulpbron stond hierbij centraal. migratie en asiel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 264