YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal artikel 1 sylvana simons basisregels woordkeuze werkwoord betekenis d66 cda groenlinks christenunie aaneenschrijven getallen pvdd pvda vvd sgp sp pvv 50plus tweede kamerverkiezingen 2017 denk vnl europese unie aanhalingstekens cultuur europese commissie tweede kamer europees parlement raad europese raad raad van ministers kvp ppr cpn eu-lidstaten psp nederlandse grondwet marianne thieme lidstaten van de europese unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4173 voor - artikel 1 - in 0.265778064727783 seconden.

Artikel 1 (Artikel 1)

Artikel 1 is een politieke partij die de werking van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet en de gelijkwaardigheid tussen mensen wil versterken. ... artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

'Wat een grappig verhaal', lacht/zucht/grinnikt hij. 'Dat lijkt me vanzelfsprekend', snapt/begrijpt/bedenkt hij. Wat is er aan de hand met de werkwoorden in beide zinnen? En waarom klinken de werkwoorden in zin 1 beter dan die in zin 2?

In een artikel in Onze Taal (oktober 1991) over sportjournalistiek zijn deze werkwoorden 'citaatuitluiders' genoemd. De auteur van het artikel, Rik Jellema, omschreef het als volgt: "Men citeert de woorden van een persoon uit de sportwereld en laat deze volgen door een werkwoord dat het citaat uitluidt maar dat slechts in geringe mate, en soms zelfs helemaal niet 'citatief' van karakter is. ... klinken de werkwoorden in zin 1 beter dan die in zin 2? in een artikel - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vrouwelijke lijsttrekkers
In 1977 werd Ria Beckers de eerste vrouwelijke lijsttrekker in Nederland voor de PPR. Al eerder in 1952, 1963 en 1967 was Marga Klompé lijstaanvoerder van de KVP, maar zij was dit slechts in enkele provincies. ... ( mens en spirit/basisinkomen partij/v-r ), sylvana simons ( artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Toetredingsprocedure tot de Europese Unie
Op grond van artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kan elke Europese staat die de beginselen van artikel 6 lid 1 (over de grondrechten van Europese burgers, eerbiediging van nationale identiteit lidstaten, en de middelen van de EU) in acht neemt, bij de Raad een verzoek doen om tot de unie toe te mogen treden. ... tot de europese unie - hoofdinhoud op grond van artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vrouwen in de politiek
In 1918 werd voor het eerst een vrouw gekozen als lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later trad voor het eerst een vrouw in de Eerste Kamer aan. Pas vanaf de grondwetswijziging van 1922 konden vrouwen voor het eerst gebruik maken van actief kiesrecht. ... ( mens en spirit/basisinkomen partij/v-r ), sylvana simons ( artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op 15 maart 2017 waren er Tweede Kamerverkiezingen. Het ging om een reguliere verkiezing, maar tevens lagen drie grondwetsvoorstellen voor, die in eerste lezing waren aanvaard door beide Kamers. Dat betrof het voorstel over invoering van een correctief referendum, het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming en een voorstel over de staatkundige positie van Caribisch Nederland. ... 1,8 2 0 +2 vnl 38.209 0,4 - - - piratenpartij 35.478 0,3 - - - artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... ( mens en spirit/basisinkomen partij/v-r ), sylvana simons ( artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Subsidies van de Europese Unie 2014-2020

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... programma's met lidstaten deze programma's, ook wel ' artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Burgerinitiatief (EBI)
Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... - druist het voorgestelde burgerinitiatief niet in tegen de in artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt uit Europese Unie
Hoe leeft de 'echtscheiding' aan de andere kant van het kanaal? Op 5 juli debatteren o.a. Titia Ketelaar en Hans Vollaard over het effect van de recente verkiezingsuitslag op de brexit-procedure. ... eind maart 2017 zette de britse premier theresa may de artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)
Orgaan ... andere christelijke partijen door onverkort vast te houden aan artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie
De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... gehouden worden. het attributiebeginsel is vastgelegd in artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 2010: de Uruzgan-crisis

In de vroege ochtend van 20 februari 2010 wist het vierde kabinet-Balkenende geen overeenstemming te bereiken over eventuele voortzetting van de Nederlandse militaire activiteiten in de Afghaanse provincie Uruzgan. ... tot een formeel besluit (en een uit de grondwet voortvloeiende artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
S.H. (Sylvana) Simons
Sylvana Simons (1971) richtte in december 2016 de partij Artikel 1 op en zij was lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Eerder was zij aangesloten bij DENK. Zij was eerder danseres, vj bij TMF en presentatrice van televisie- en radioprogramma's bij SBS, RTL en de NPS. ... sylvana simons (1971) richtte in december 2016 de partij artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Spiegel
1. een lichtweerkaatsend voorwerp ... en in italiaanse choron). liebig publiceerde al in 1835 een artikel - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Inlichtingen over vredesmissies
Op grond van artikel 100 van de Grondwet is de regering verplicht de Tweede Kamer vooraf in te lichten over deelname aan militaire operaties ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (vredesmissies). ... over vredesmissies - hoofdinhoud op grond van artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wet op de Sociaal-Economische Raad
Deze wet regelt de samenstelling, taken en organisatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), alsmede de wijze waarop publiekrechtelijke bedrijfslichamen kunnen worden ingesteld, welke taken die hebben en hun zij moeten worden georganiseerd. ... 1950, tot toepassing ten aanzien van het bedrijfsleven van de artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beieren
... in de reichsdeputationshauptschluss van 25 februari 1803. in artikel - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 7 Grondwet
In hoofdstuk VII van de Nederlandse Grondwet staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen, zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze. ... aan de wijze van verkiezing of benoeming. er zijn tevens artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. C.D. (Dennis) de Jong
Dennis de Jong (1955) is sinds 14 juli 2009 lid van het Europees Parlement. Namens de SP maakt de heer De Jong deel uit van de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links. Hij is lid van de commissies interne markt en consumentenbescherming en begrotingscontrole. ... european union response in situations of mass influx" ( artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... en verstaan bij deze: hoofdstuk 1. begripsbepalingen artikel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
gebied Broek
Met het gebied Broek werd bedoeld het land ten westen van de Munter Ee. Dat was bedekt met veen. Dat veen hield het water vast en was drassig. Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek (zie etymologie broek), ook wel broeck, broeke, broke, brok, brocke, soms ook bruick. ... in beroep recht spreken. tijdens de oorlog met spanje in ons artikel - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Kunstgeschiedenis
Zie ook het artikel kunststromingen voor een tijdlijn. I. WAT IS KUNSTGESCHIEDENIS - ESTHETICA? Kunstgeschiedenis bestudeert alle kunststromingen in chronologische volgorde (dikwijls alleen de westerse) en beperkt zich tot het waarnemen en registreren van uiterlijke stijlkenmerken. ... zie ook het artikel - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Ferdinand Domela Nieuwenhuis ( Amsterdam, 31 december 1846 - Hilversum, 18 november 1919) was aanvankelijk een predikant, later socialistische politicus en nog later een sociaal-anarchist en antimilitarist. ... in het kraambed van hun tweede kind. in 1872 schreef hij twee artikel - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9