YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: anti-revolutionaire partij joop den uyl arp cda chu kvp ppr documentatiecentrum nederlandse politieke partijen sgp cpn psp evp abraham kuyper rksp gpv kabinet-mackay antirevolutionairen th. heemskerk anti-revolutionaire partij (arp) christen-democratische partij bas de gaay fortman groen van prinsterer kabinet-de geer j. zijlstra j.a.j.h.s. bruins slot vrij-antirevolutionairen a.p. staalman j. boersma j. smallenbroek a.s. talma j. schouten w.p. berghuis h. colijn protestants-christelijke zuil a.w.f. idenburg anti-revolutionaire jongeren studieclubs b.w. biesheuvel w.f. de gaay fortman sr. p.s. gerbrandy w. aantjes : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2730 voor - anti revolutionaire partij - in 0.264688968658447 seconden.
Zoekterm partij is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Anti-Revolutionaire Partij (ARP)

De ARP werd in 1879 opgericht door Abraham Kuyper. Daarmee kwam er een partijverband voor politieke stroming, de antirevolutionairen, die reeds sinds het begin van de 19e eeuw bestond. Zij was de eerste nationale politieke partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS)

De Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs (ARJOS) was de jongerenorganisatie van de Anti-Revolutionaire Partij. De ARJOS hield zich bezig met bezinning op en vormgeving van christelijke politiek door middel van onder meer het uitgeven van brochures, het organiseren van studiebijeenkomsten, kadercursussen, meetings en conferenties en het ondersteunen van acties. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke partij

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... daarvoor waren er wel politieke stromingen (liberalen, conservatieven, antirevolutionairen), maar die waren nog niet (landelijk) georganiseerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven politieke jongerenorganisaties
Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... anti-revolutionaire jongerenstudieclubs (arjos) de nationale organisatie van anti-revolutionaire jongerenstudieclubs (arjos) was de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opgeheven partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... in 1980 is de partij ontstaan uit een fusie van de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en de katholieke volkspartij (kvp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
ARP
Anti Revolutionaire Partij. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

anti-kunst

Een term, naar verluidt rond 1914 bedacht door duchamp, ter aanduiding van verschillende revolutionaire kunstvormen. Duchamps toevoeging van een snor plus een obsceen onderschrift aan een kopie van Leonardo da Vinci's Mona Lisa is een goed voorbeeld van anti-kunst. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Politieke Partij Radikalen (PPR)

De PPR was een radicaal-christelijke partij. De partij werd op 27 april 1968 opgericht door christenradicalen die zich hadden afgesplitst van vooral de Katholieke Volkspartij (KVP ) en in mindere mate de Anti-Revolutionaire Partij (ARP ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij in het centrum van het politieke spectrum. Sinds zijn verkiezingen tot lijsttrekker in 2012 is Sybrand van Haersma Buma politiek leider. ... de partij werd opgericht in oktober 1980 als fusie van anti-revolutionaire partij (arp), christelijk-historische unie (chu) en katholieke volkspartij (kvp), nadat al in 1973 een federatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

confessionele partijen

Onder een confessionele partij verstaat men een politieke partij die zich baseert op een confessie (= schuldbelijdenis), een bepaalde godsdienstige geloofsleer. ... de anti-revolutionaire partij (arp), de christelijk-historische unie (chu) en katholieke partij, vanaf 1926 de rooms- katholieke staats - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Dr. A. (Abraham) Kuyper
'Abraham de geweldige'. De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, de partij van de 'kleine luyden'. Krachtig organisator en goed spreker. Stichtte tevens het dagblad 'De Standaard', de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Kerk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Anti-autoritaire jeugdboeken

Het anti-autoritaire jeugdboek onttrekt zich aan een nauwkeurige beschrijving en historische plaatsbepaling. Anti-autoritaire jeugdliteratuur kan niet beschouwd worden als een afgebakend (sub)genre met duidelijk aanwijsbare voorbeelden, maar is eerder een verschijnsel dat samenhangt met een bepaald (maatschappelijk en pedagogisch gekleurd) tijdsbeeld. ... de eerste kan worden gekenschetst als een socialistische richting, zo men wil revolutionaire richting. - (bron: Algemeen letterkundig lexicon - dbnl)

                                                                                                                                           

antimilitarisme

Het antimilitarisme is een beweging tegen het hebben van legers. Het verschil met het pacifisme is dat het antimilitarisme alleen tegen het militarisme is en in principe niet tegen geweld, zoals individuele zelfverdediging. ... het revolutionaire antimilitarisme in nederland - ( www.anarchisme.nl/namespace/het_revolutionaire_antimilitarisme_in_nederland) bronnen: een aant - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
RaRa
Revolutionaire anti-Rassistische axie. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Mr. Th. (Theo) Heemskerk
Antirevolutionair staatsman die bijna vijfenveertig jaar actief was als politicus. Zoon van de conservatieve staatsman J. Heemskerk Az en afkomstig uit een Amsterdams remonstrants koopmansgezin. Werd later gereformeerd. ... eschouwing - remonstrants, tot 1886 - gereformeerd, vanaf 1886 partij/stroming stroming(en) takkiaan, 1894 partij(en) arp (anti-revolutionaire partij), vanaf 17 mei 1881 hoofdfuncties en beroepen - advocaat te amsterdam, van 1876 tot mei 1901 (geassocieerd met jhr.mr. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. A. (Anne) Anema
Gezaghebbende antirevolutionair die door zijn Friese tongval, zijn uiterlijk (hangsnor), maar bovenal door zijn onafhankelijke opstelling, een opvallende ARP-politicus was. Aanvankelijk de 'wapenknecht' van Abraham Kuyper, maar later de 'grand old man' van de ARP. ... graafplaats en -datum driehuis-westerveld, 23 februari 1966 levensbeschouwing gereformeerd partij/stroming partij(en) arp (anti-revolutionaire partij) hoofdfuncties en beroepen - advocaat te leeuwarden, vanaf 1897 - advocaat te amsterdam, tot september 1904 - hoogleraar - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Anema, Anne (1872-1966)
... p staatsrecht en volkenrecht, toen in 1921 deze vakken aan zijn leeropdracht werden toegevoegd en hij in hetzelfde jaar voor de anti-revolutionaire partij lid werd van de eerste kamer, waar hij 39 jaar deel van zou uitmaken. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           

Antirevolutionairen

Antirevolutionair was een 19e-eeuwse politieke stroming, die zich keerde tegen de ideeën van de Franse Revolutie, met name tegen de volkssoevereiniteit. De overheid ontleende haar gezag volgens de antirevolutionairen niet aan het volk, maar aan God. ... er was sprake van een stroming en niet van een partij, al werden plaatselijk kiesverenigingen opgericht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) – Staatsman en historicus
De antirevolutionaire staatsman Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) geldt als een van de belangrijkste Nederlandse politici uit de negentiende eeuw. Wie was deze protestantse advocaat, politicus, publicist en historicus? ... hij legde het fundament voor de anti-revolutionaire partij (arp), een gereformeerd-hervormde politieke partij die kort na zijn dood door abraham kuyper werd opgericht. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Savornin Lohman, jhr. Alexander Frederik de (1837-1924)
... d, en in 1879 deed hij als afgevaardigde van goes zijn intrede in de tweede kamer, waar hij spoedig de feitelijke leider van de antirevolutionaire fractie werd. ... de betekenis van kamer en partij beide sloeg hij overigens niet hoog aan. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Hoen, Pieter 't
... de stukken waren sterk pro-amerikaans en anti-brits, overeenkomstig de opvattingen van de meerderheid van de toenmalige geletterde burgerij. ... analoog aan de toenemende partijstrijd ontwikkelde de post zich van kritisch politiek weekblad tot spreekbuis van een revolutionaire beweging. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)
                                                                                                                                           
Vaccinatiebewijs: het pokkenbriefje (19e eeuw)
Toen eind achttiende eeuw een vaccin tegen de pokken werd ontwikkeld, bleek deze vaccinatie het aantal dodelijke slachtoffers dat jaarlijks aan de ziekte bezweek aanzienlijk te verminderen. ... een bekende 'anti-vaxxer' was begin negentiende eeuw de amsterdamse onderwijzer, arts en reveil-man abraham capadose. ... de vaccinatiedwang opgericht, met als voorzitter levinus wilhelmus christiaan keuchenius, tevens tweede kamerlid namens de anti-revolutionaire partij (arp). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Wilde, Jacob Adriaan de (1879-1956)
... wilde, jacob adriaan de (1879-1956) wilde, jacob adriaan de, antirevolutionair politicus (goes 7-1-1879 - 's-gravenhage 10-1- 1956). ... zijn betrokkenheid bij de gang van zaken in de anti-revolutionaire partij (arp) bleek voor het eerst naar buiten, toen hij met de brochure den leider trouw (goes, 1909) abraham kuyper, die hij a - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Mr. Æ. baron Mackay
Bescheiden, zelfs wat schuchtere antirevolutionair politicus uit een Gelders adellijk geslacht van bestuurders. Was rechter in Zutphen en lange tijd Tweede Kamerlid (en een jaar voorzitter). Formeerde in 1888 het eerste confesssionele kabinet en gold als een bekwaam kabinetsleider. ... rmd: orthodox partij/stroming stroming(en) anti-takkiaan, 1894 (sloot zich niet aan bij de fractie-lohman) partij(en) arp (anti-revolutionaire partij) (onafhankelijk sinds 1894) hoofdfuncties en beroepen - advocaat te nijmegen, van 1862 tot 1865 - substituut-griffier, a - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 139