YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer algemene rekenkamer regering koninklijk besluit hoog college van staat rijksoverheid rekenkamer zbo's algemene overzicht leden algemene rekenkamer (sinds 1814) meer over het verschil tussen zbo's en rwt's ark europese commissie raad van de europese unie meer over de algemene rekenkamer voorzitter rekenkamer voorzitters rekenkamer president rekenkamer arno visser voorzitters algemene rekenkamer presidenten rekenkamer presidenten algemene rekenkamer president europese unie europees parlement raad europese rekenkamer eerste kamer minister-president prinsjesdag fractievoorzitters algemene politieke beschouwingen algemene financiele beschouwingen europese raad bert koenders europese eca alex f.m. brenninkmeijer (lid, 2014-heden) european court of auditors gijs m. de vries (lid, 2011-2014) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1199 voor - algemene rekenkamer - in 0.0957930088043213 seconden.

Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Algemene Rekenkamer

Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer staat de voorzitter (ofwel president). Er zijn tot op heden 23 voorzitters geweest sinds 1841. ... algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Leden Algemene Rekenkamer

Het college van bestuur van de Algemene Rekenkamer heeft naast de president nog twee andere leden. De drie leden van het college worden voor het leven benoemd. Er zijn ook nog twee leden in buitengewone dienst die optreden ter begeleiding van onderzoeken of vervanging van een collegelid. ... algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer controleert of de financiële middelen van de Europese Unie correct worden gebruikt en op een efficiënte manier worden ingezet. De Rekenkamer onderzoekt de financiële verslagen van alle Europese instellingen. ... van europese rekenkamers heeft ook de nederlandse algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begrotingscyclus
Begrotingen moeten achtereenvolgens worden voorbereid, uitgevoerd, afgesloten en verantwoord. De Tweede en Eerste Kamer moeten de begrotingsvoorstellen, -aanpassingen en -verantwoordingen behandelen en goedkeuren. ... begrotingen. de woensdag en donderdag na prinsjesdag zijn de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voordrachten en benoemingen
De Tweede Kamer heeft het recht om de Nationale ombudsman en diens plaatsvervanger, en de Kinderombudsman te kiezen. Daarnaast stelt de Kamer een voordracht op voor de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer, van de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede van de leden van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. ... de kamer een voordracht op voor de benoeming van leden van de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 4 Grondwet
Hoofdstuk IV van de Nederlandse Grondwet bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. ... grondwet bevat bepalingen over de raad van state, de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)
Deze algemene Tweede Kamercommissie had als taak de controle op de juiste besteding door de regering van de begrotingsmiddelen. De taken gingen in december 2015 over naar die van de vaste commissie voor Financiën. ... kamercommissie voor de rijksuitgaven (ru) - hoofdinhoud deze algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwet van Nederland
De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... van de leden en over onverenigbare functies. raad van state, algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rijksbegroting
In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. De Rijksbegroting bestaat in feite uit een aantal afzonderlijke begrotingen, vooral per ministerie. ... een rekening moet worden overgelegd die is goedgekeurd door de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... of staatssecretaris; - lid van de raad van state, lid van de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Subsidies voor Nederland
De Europese Unie biedt vele subsidiemogelijkheden aan haar lidstaten. In 2016 wordt zo'n 38,5% van het budget van de Unie besteed aan landbouwsubsidies en zo'n 46% gaat naar structurele acties voor het verbeteren van economie en sociale samenhang in het kader van het regionaal beleid. ... jaarlijks in de maand januari of februari publiceert de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)
Het European Stability Mechanism (ESM) is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan EU-lidstaten die in financiële problemen verkeren. Het uiteindelijke doel van deze steun is het bewaken van de economische en financiële stabiliteit van de EU om zo de waarde van de euro te waarborgen. ... kritiek op het esm-fonds kwam onder meer van de nederlandse algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nationale ombudsman
De ombudsman moet als onafhankelijk instituut de burger helpen beschermen tegen wangedrag van de overheid. Wanneer er sprake is van onrechtmatig gedrag dienen burgers naar de rechter te stappen. ... tegen het staatshoofd, de kamers, de raad van state, de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dag van de verantwoording
Vanaf 2000 worden jaarlijks op de derde woensdag in mei de jaarverslagen van de diverse ministeries door de minister van Financiën aan de Staten-Generaal aangeboden. In die rapporten leggen de ministers verantwoording af over het gevoerde financieel beheer. ... over het gevoerde financieel beheer. ook de president van de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... 2014-2020 meer over het meerjarig financieel kader 2007-2013 algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begroting
Een begroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Hoe komt de begroting van ons land, de rijksbegroting tot stand? Onderwerpen als de begrotingscyclus, het begrotingsstelsel en het begrotingsbeleid en het budgetrecht van de Tweede Kamer spelen hierbij een rol. ... aan het parlement. begrotingsbehandeling na prinsjesdag, de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Provinciale Staten
Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. ... van de provincie en leden van de raad van state en van de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Eerste Kamer
Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... over het gevoerde financieel beheer. ook de president van de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer
Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet. ... over het gevoerde financieel beheer. ook de president van de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête Fyra (2013-2016)
Op 28 oktober 2015 heeft de parlementaire enquêtecommissie een vernietigend rapport ('De reiziger in de kou') uitgebracht over het vervoer over de HSL-Zuid. Er was sprake van een aaneenschakeling van fouten bij NS, kabinet en het toezicht. ... met de fyra. een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nevenfuncties bij Kamerlidmaatschap
Voor zowel leden van Eerste als Tweede Kamer is het mogelijk om nevenfuncties te hebben naast het Kamerlidmaatschap. Er is echter een groot verschil in hoe dit ingevuld kan worden. Eerste Kamerleden besteden als regels wekelijks slechts één dag aan de werkzaamheden in de Eerste Kamer. ... bijvoorbeeld het lidmaatschap van de raad van state en van de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rechten en taken Tweede Kamer
In vergelijking met de Eerste Kamer heeft de Tweede Kamer meer rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken zijn medewetgeving en controle. Maar er zijn ook taken bij het doen van voordrachten en bij het agenderen van onderwerpen. ... de kamer een voordracht op voor de benoeming van leden van de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van onderzoek: enquêtes en onderzoeken
Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Tweede Kamer stelt daarom soms een onderzoek naar een bepaalde zaak in. Dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquête hebben. ... zichzelf minder geschikt acht om iets te onderzoeken, aan de algemene - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 206