YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: liberale unie vrijzinnig-democratische bond documentatiecentrum nederlandse politieke partijen vrijheidsbond bond van vrije-liberalen latijn arp chu frans engels abraham kuyper rksp oudfrans middeleeuws latijn economische bond neutrale partij middenstandspartij pvda sdap cdu groningen nolens vvd katholieken eerste kabinet-colijn tweede kabinet-colijn tweede kabinet-ruijs de beerenbrouck rooms-katholieke staatspartij rkvp kabinet-cort van der linden kolkman prof. veraart kabinetten-kuyper mgr. schaepman loeff aalberse jonkheer charles ruijs de beerenbrouck algemene bond van rk-kiesverenigingen heemskerk van groenendael : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1771 voor - algemeene bond - in 0.512500047683716 seconden.

Algemeene Bond van RK-kiesvereenigingen

De Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen werd op 15 oktober 1904 opgericht. In mei 1926 werd zij omgevormd van een federatieve in een landelijke partij, de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), onder welke naam de Algemeene Bond ook al langere tijd bekend stond. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Opgeheven partijen
Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... deze laatste ontstond in 1904 als de algemeene bond van rk-kiesverenigingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... 1926 een echte landelijke partij krijgen, al was er wel al langer een samenwerkingsverband van katholieke kiesverenigingen, de algemeene bond. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922)
Dit centrumrechtse kabinet regeert in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en in de roerige jaren die daarop volgen. Hoewel ARP, CHU en katholieken, alleen samen met enkele kleine partijen een meerderheid hebben, wordt toch een overwegend christelijk kabinet gevormd onder leiding van de eerste katholieke minister-president, de Limburgse Commissaris van de Koningin Charles Ruijs de Beerenbrouck. ... e kamer van17 september 1918 tot 1 oktober 1919 tweede kamer van 1 oktober 1919 tot 25 juli 1922 tweede kamer vanaf 25 juli1922 algemeene bond (rk) 30 29* 32 arp 13 13 16 chu 9 9 11 totaal 50 (50%) 49 (49%) 59 (59%) * nadat h.a.g. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Liberale Staatspartij 'De Vrijheidsbond' (LSP)

De Liberale Staatspartij ontstond in 1921 toen Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en enkele kleinere liberale partijen samengingen. Tot februari 1938 voerde de partij als naam 'De Vrijheidsbond'. ... liberalen, de economische bond van treub, de neutrale partij (van de revueartiest henri ter hall ), de middenstandspartij en de algemeene staatspartij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)
De RKSP was de voorloper van de KVP en werd formeel op 3 juni 1926 opgericht. Daarvoor waren de katholieken georganiseerd in de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen, die informeel ook al RKSP werd genoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. D.A.P.N. Koolen
Vooraanstaand katholiek politicus in het interbellum. Was advocaat en administratief rechter en kwam in 1905 in de Tweede Kamer voor het district Grave door oud-minister Harte te verslaan. Volgde in 1920 Fock op als Kamervoorzitter en trad in die functie tamelijk streng en formeel op. ... algemeene bond (rksp) in de periode 1905-1945: lid tweede kamer, voorzitter tweede kamer, minister, lid raad van state voornamen dionysiu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck
Limburgse katholieke staatsman die in het interbellum driemaal minister-president en in twee periodes Tweede Kamervoorzitter was. Na advocaat en ambtenaar van het Openbaar Ministerie te zijn geweest, werd hij Tweede Kamerlid. ... algemeene bond (rksp), rksp in de periode 1905-1936: lid tweede kamer, voorzitter tweede kamer, minister, minister-president, commissaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... de algemeene beteekenis van het woord zal zijn: zucht om zich boven anderen te verheffen, waaruit allicht ontstond: het laag op anderen neer ... aangebonden, anbonnen, zie: verbonden. - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Katholieken
Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond er een politieke organisatie van katholieken. Toch traden zij al vanaf omstreeks 1870 als groepering in het parlement op. Het zou tot 1883 duren, voordat er 'Proeve van een program van een katholieke partij' kwam en pas in 1897 kwam er een verbond van R. ... rkoepelende landelijke organisatie van r.k.-kiesverenigingen, die op 5 mei 1897 werd opgericht en waaruit op 15 oktober 1904 de algemeene bond van rk-kiesverenigingen ontstond. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koolen, Dionysius Adrianus Petrus Norbertus (1871-1945)
... n provinciale bonden op 30 mei 1904 in utrecht werd aan een commissie opgedragen de reglementen op te stellen van een te vormen algemeene bond van r.-k. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Fimmen, Eduard Carl (1881-1942)
... in 1905 behoorde hij tot de oprichters van de - met de sociaal-democratische arbeiderspartij (sdap) verbonden - algemeene bond van handels- en kantoorbedienden. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Mr. M.W.F. (Willem) Treub
Vooraanstaand liberaal politicus uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Hoogleraar economie in Amsterdam. Behoorde aanvankelijk tot de Radicalen en werd in 1904 Tweede Kamerlid voor de VDB, waarmee hij later echter brak. ... d spoorwegpersoneel, van 1920 tot 1921 - voorzitter centrale commissie georganiseerd overleg ambtenarenzaken - voorzitter anvv (algemeene nederlandsche vereeniging voor vreemdelingenverkeer), omstreeks 1926 - voorzitter vereeniging voor volkenbond en vrede, omstree - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Brautigam, Johan (1878-1962)
... isch georienteerd was, erin door verbeten studeren zijn onvoldoende schoolkennis zodanig aan te vullen, dat hij in 1904 door de algemeene nederlandsche zeemansbond naar rotterdam werd gezonden om te trachten de aldaar uitermate zwakke organisatie van zeelieden tot - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
F.E. (Folkert) Posthuma
Minister die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kabinet-Cort van der Linden belast was met de voedseldistributie en die daardoor vele impopulaire maatregelen moest nemen. Was pro-Duits en kwam openlijk in conflict met Treub, die pro-Entente was. ... nt in drenthe, van 1899 tot 1905 - waarnemend rijkszuivelconsulent in noord-brabant, van 1904 tot 1905 - (bezoldigd) secretaris algemeene nederlandsche zuivelbond (fnz), van 1905 tot 1909 - directeur verzekeringsmaatschappij "landbouwonderlinge en tuinbouwonderling - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
centraal - (in het midden gelegen)
centraal bn. ‘in het midden gelegen’ Nnl. centraale vergadering ‘overkoepelende, landelijke vergadering’ [1795; Vrijheid, gelijkheid], centrale wapenplaats [1850; WNT wapenplaats]. ... uden in de vergadering van gedeputeerdens uit diverse burger- en volks-vergaderingen, societeiten enz., tot het formeeren eener algemeene centraale vergadering; gehouden binnen utrecht in de wees-kerk, den 1 augustus 1795, het eerste jaar der bataafsche vrijheid 17 ... 'hoofdpost; centrale fabriek; overkoepelend orgaan, (vak)bond'. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Lebon, Jan Willem (1898-1984)
... de algemeene nederlandsche diamantbewerkersbond bood hulp en jan werd met enkele andere kinderen tijdelijk ondergebracht bij pleeggezinnen. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Netscher, Franciscus Cristianus Johannus (1864-1923)
... enograaf te zijn geweest van de gemeente leiden, van 1891 tot 1900 optrad als hoofdredacteur van de kampioen, het orgaan van de algemeene nederlandsche wielrijders bond (anwb). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
centraliseren - (in één punt samenbrengen)
centraal bn. ‘in het midden gelegen’ Nnl. centraale vergadering ‘overkoepelende, landelijke vergadering’ [1795; Vrijheid, gelijkheid], centrale wapenplaats [1850; WNT wapenplaats]. ... uden in de vergadering van gedeputeerdens uit diverse burger- en volks-vergaderingen, societeiten enz., tot het formeeren eener algemeene centraale vergadering; gehouden binnen utrecht in de wees-kerk, den 1 augustus 1795, het eerste jaar der bataafsche vrijheid 17 ... 'hoofdpost; centrale fabriek; overkoepelend orgaan, (vak)bond'. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Schokking, Jan (1864-1941)
... in 1909, toen de algemeene synode van de nederlandsche hervormde kerk het kamerlidmaatschap onverenigbaar achtte met het domineesambt, trok schokking - in ... op 24 maart 1898 leidden deze inspanningen tot de oprichting van de bond van kiesvereenigingen op christelijk-historischen grondslag in de provincie friesland, in de volksmond meestal afgekort tot 'fr - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Wittert, Everardus Bonifacius François Frederik baron, (1875-1959)
... in 1918 volgde zijn benoeming tot secretaris van de algemeene bond van r.k. - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Kemper, Jeltje de Bosch
... in 1871 werd jeltje de bosch kemper bestuurslid van de pas opgerichte amsterdamse afdeling van de algemeene nederlandsche vrouwenvereeniging arbeid adelt, een organisatie die zich ten doel stelde het lot van de 'onvermogende vrouw uit ... het congres voor ziekenverpleging, dat ze in 1892 voorzat, leidde in 1893 tot de oprichting van de nederlandsche bond voor ziekenverpleging. - (bron: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland)
                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... rooms-katholieken, algemeene bond (rksp), rksp in de periode 1903-1948: lid tweede kamer, voorzitter tweede kamer, minister, lid raad van state, minister va - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Polak, Henri (1868-1943)
... samenwerkingsverband van de handwerkers vriendenkring en enkele vakverenigingen, dat een jaar later zou worden omgedoopt tot de algemeene nederlandsche diamantbewerkersbond (andb). - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 151