YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer kabinet ministers staatssecretarissen reglement van orde tweede kamercommissies commissievergaderingen tweede kamer motie ao (algemeen overleg) algemeen overleg tweede kamer taal uitspraak en klemtoon uitdrukkingen en spreekwoorden cultuur tweede kamerleden algemeen overleg wetgevingsoverleg soorten vergaderingen tweede kamer nota-overleg tweede kamer - commissievergaderingen begrotingsoverleg hoorzitting procedurevergaderingen woordkeuze tweede kamerfractie tweede kamercommissie fracties voorzetsels kamervoorzitter algemene zaken biografisch archief organisatie tweede kamer kabinet-lubbers iii commissie voor de rijksuitgaven commissies technologiebeleid ouderenbeleid dierhouderij initiatiefnota documentatiecentrum nederlandse politieke partijen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1736 voor - algemeen overleg - in 0.116519927978516 seconden.

Algemeen overleg (AO)

In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. ... algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissievergaderingen Tweede Kamer
Tijdens commissievergaderingen komen Tweede Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. Geregeld worden zij hierbij vergezeld door ministers en staatssecretarissen. De voornaamste taak is het bespreken van beleid en wetsvoorstellen. ... worden diverse typen overleggen onderscheiden: - in een algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Initiatiefnota
In een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de orde stellen en daarover voorstellen doen. Als regel komt de regering met een reactie. De nota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamer, meestal in een algemeen overleg van de betreffende Kamercommissie. ... vervolgens besproken door de tweede kamer, meestal in een algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies
De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... de meest voorkomende vorm van mondeling overleg heet een algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. W. (Willem) Drees
'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). ... opbrengst van weldadigheidspostzegels, van 1924 tot 1931 - lid algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.S. (Pieter) Gerbrandy
Fries, jurist, hoogleraar, maar bovenal oorlogspremier. Was gedeputeerde in Friesland en hoogleraar handels- en procesrecht aan de VU en al in 1929 kandidaat-minister. Trad in 1939 tegen de zin van zijn partij toe tot het tweede kabinet-De Geer en werd in september 1940 door de koningin aangezocht als premier, omdat hij, anders dan De Geer, onvoorwaardelijk streed voor herwinning van de vrijheid. ... 1927 - lid radioraad, van 1 januari 1929 tot juli 1937 - lid algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne
Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... en de ombuigingen in de sociale zekerheid. wetenswaardigheden algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. D.J. (Dirk) de Geer
Belangrijk staatsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. Diverse malen Tweede Kamerlid, en tevens raadslid in Rotterdam, gedeputeerde van Zuid-Holland en burgemeester van Arnhem. Stond in de CHU aanvankelijk als vooruitstrevend te boek. ... waarin om grondwetsherziening werd gevraagd die invoering van algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Notenkrakersactie
17 november 1969 verstoren actievoerders een concert door het Amsterdamse Concertgebouworkest en eisen een openbare discussie over het muziekbeleid en het gebrek aan actualiteit in het muziekleven en de eenzijdige concertprogrammering van de gevestigde instellingen. ... gebaseerde ondernemersmodel waarnaar het muziekbedrijf in het algemeen - (bron: Muziekbus)

                                                                                                                                           
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... met een goede uitleg genereren maken genoegzaam voldoende, algemeen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Mr. J.M.L.Th. (Jo) Cals
Onderwijsminister en KVP-politicus, die korte tijd minister-president was. Begon zijn loopbaan als advocaat. Na twee jaar Kamerlidmaatschap staatssecretaris van jeugd en cultuur (en omroep). Tijdens zijn langdurige ministerschap van onderwijs (1952-1963) bracht hij vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. ... zijn plan om de nts de zendmachtiging te geven en om tot een algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. T. (Tiemen) Brouwer
Katholieke boerenvoorman en politicus. Kwam uit een hervormd Gelders gezin en werd pas na zijn huwelijk katholiek. Doorliep een loopbaan in de gemeentelijke administratie. Als algemeen secretaris van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond vanaf 1959 vertegenwoordiger van het 'groene front' in de KVP-fractie. ... doorliep een loopbaan in de gemeentelijke administratie. als algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wet op de Sociaal-Economische Raad
Deze wet regelt de samenstelling, taken en organisatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), alsmede de wijze waarop publiekrechtelijke bedrijfslichamen kunnen worden ingesteld, welke taken die hebben en hun zij moeten worden georganiseerd. ... dit hoofdstuk opgedragen adviserende functie, tot taak een het algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... door politieke tegenstanders gewaardeerd. rooms-katholieken, algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verzuiling
De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. ... van het bijzonder onderwijs beeindigd. tegelijkertijd werd het algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Poldermodel
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... bestuurd werden door de sociale partners; - kritiek op het algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begrenzing inlichtingenrecht
Careljan Rotteveel Mansveld, Montesquieu Instituut ... aan de hand van de bovengenoemde elementen beantwoord worden. algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J. (Johan) Stekelenburg
Vakbondsbestuurder en burgemeester, die tevens enige jaren senator was. Doorliep een loopbaan bij de FNV en werd daarvan in 1988 voorzitter. Wist die bond om te vormen tot een zelfbewuste, strijdbare, maar ook op overleg gerichte pragmatische organisatie. ... kamerlid vooral bezig met sociale zaken wetenswaardigheden algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... of gedragingen als bedoeld in dat artikel, die in het algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... was gekozen. meer informatie van censuskiesrecht naar algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck
Limburgse katholieke staatsman die in het interbellum driemaal minister-president en in twee periodes Tweede Kamervoorzitter was. Na advocaat en ambtenaar van het Openbaar Ministerie te zijn geweest, werd hij Tweede Kamerlid. ... minister van binnenlandse zaken echter niet zo doortastend. algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
P. (Piet) Dankert
Vooraanstaande Europeaan van PvdA-huize. Na functies in het onderwijs en bij het opleidingsinstituut van de PvdA en na het voorzitterschap van de jongerenorganisatie te hebben bekleed internationaal secretaris van zijn partij. ... steunfonds democratisch griekenland, vanaf 1968 - lid algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M. (Mark) Rutte
Mark Rutte (1967) is sinds 14 oktober 2010 minister-president en minister van Algemene Zaken. Hij is sinds 2006 politiek leider van de VVD en in 2006, 2010, 2012 en 2017 lijsttrekker van zijn partij. Sinds 23 maart 2017 is hij lid van de Tweede Kamer. ... 2005 - "ik ben net zo oud als lubbers toen hij premier werd", algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 211