YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal hoofdletter of kleine letter namen woordkeuze brief- en e-mailconventies tweede kamer kabinet ministers staatssecretarissen betekenis cultuur voegwoord tweede kamercommissies reglement van orde documentatiecentrum nederlandse politieke partijen voorzetsels tweede kamerfractie bijvoeglijk naamwoord kabinet-lubbers iii regering ministeriele verantwoordelijkheid basisregels parlement persoonsvorm rutger jan schimmelpenninck buigings-e aardrijkskundige namen ouderenunie martin batenburg verenigde senioren partij 'nacht van wiegel' willem v gijsbert karel van hogendorp wetgevende lichaam jet nijpels aov will verkerk algemeen ouderen verbond algemeen bestuur prins willem : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2139 voor - algemeen bestuur - in 0.139062881469727 seconden.
De Grondwet van 1814
Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... na het vertrek van de fransen had, op 21 november, een algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Algemeen Ouderen Verbond (AOV)

Het AOV was een belangenpartij, die op 1 december 1993 door Martin Batenburg werd opgericht. Het Verbond wilde opkomen voor de belangen van ouderen. Het AOV, dat spoedig te maken kreeg met interne ruzies, ging later op in de Verenigde Senioren Partij (VSP) en de Ouderenunie. ... algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Waarom is de zin 'Het nieuwe schip liep tijdens haar eerste reis op de klippen' fout? Het geslacht van schepen is in het algemeen toch vrouwelijk?

Nee, het woord schip is onzijdig: we spreken over het schip. Naar onzijdige woorden wordt niet met haar maar met zijn verwezen: 'het schip en zijn bemanning', 'het bestuur en zijn beslissingen'. Een uitzondering hierop vormen het-woorden waarvan het biologisch geslacht vrouwelijk is: 'het meisje en haar pop', 'het teefje en haar jongen'. ... reis op de klippen' fout? het geslacht van schepen is in het algemeen - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Ministerraad
De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... worden genoemd en die toch van belang zijn voor het algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... raden van de europese unie, een belangrijke taak. in het algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. J. Röell
Knap, evenwichtig liberaal jurist uit een vooraanstaande familie van bestuurders. Als oud-griffier van de Staten van Holland goed ingevoerd in het binnenlands bestuur en de waterhuishouding. In 1877 voor het district Utrecht tot Tweede Kamerlid gekozen en in de Kamer breed georiënteerd. ... van het kanaal van gent naar terneuzen wetenswaardigheden algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies
De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... de meest voorkomende vorm van mondeling overleg heet een algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetgeving
Een wet in formele zin is een gezamenlijk besluit van de regering en Staten-Generaal volgens een grondwettelijke procedure. Wetten in materiële zin zijn besluiten van daartoe bevoegde organen die algemeen verbindende voorschriften bevatten en hoeven niet noodzakelijk afkomstig te zijn van regering en Staten-Generaal gezamenlijk. ... materiele zin zijn besluiten van daartoe bevoegde organen die algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. T. (Tiemen) Brouwer
Katholieke boerenvoorman en politicus. Kwam uit een hervormd Gelders gezin en werd pas na zijn huwelijk katholiek. Doorliep een loopbaan in de gemeentelijke administratie. Als algemeen secretaris van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond vanaf 1959 vertegenwoordiger van het 'groene front' in de KVP-fractie. ... doorliep een loopbaan in de gemeentelijke administratie. als algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.J. (Henk) Zeevalking
Onafhankelijke zakelijke bestuurder, op vele terreinen inzetbaar. Afkomstig uit VVD en medeoprichter van D'66. Wethouder van Utrecht en staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl. Daarna Tweede Kamerlid en burgemeester van Rijswijk. ... - advocaat en procureur te utrecht, van 1950 tot 1952 - algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. J. (Jan) Heemskerk Azn.
Belangrijke negentiende-eeuwse politicus, die driemaal een bekwame minister van Binnenlandse Zaken was, met grote kennis van zaken. Aanvankelijk gematigd liberaal Tweede Kamerlid voor Amsterdam. Werd allengs conservatiever. ... uit vrees voor een socialistische demonstratie voor algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. W. (Willem) Drees
'Vadertje Drees'. De belangrijkste naoorlogse politicus, onder wiens leiding zowel de dekolonisatie als de wederopbouw plaatsvonden. Overtuigd sociaaldemocraat, maar wel zeer pragmatisch ingesteld ('niet alles kan, en zeker niet alles tegelijk'). ... opbrengst van weldadigheidspostzegels, van 1924 tot 1931 - lid algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Blauwe Knoop
De Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, kortweg de Blauwe Knoop of de blauwe NV of nog korter de NV genoemd, was een in 1842 opgerichte vereniging van geheelonthouders onder de naam Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank. ... gegaan. zo kwam in 1804 door de maatschappij tot nut van 't algemeen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. B.J. (Bé) Udink
Econoom die op 3 april 1967 op zijn autoradio toevallig hoorde dat hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking zou worden in het kabinet-De Jong, hoewel hij De Jong nog nooit had ontmoet. Praatgrage man, niet vrij van pedanterie. ... rotterdam, van 1 juni 1959 tot 1964 (benoemd in juni 1959) - algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. H. (Henri) Polak
Eerste SDAP-raadslid in Amsterdam en eerste SDAP-lid in de Eerste Kamer. In 1894 leider van een diamantbewerkersstaking. Drukte rond de wisseling van de negentiende en de twintigste eeuw nadrukkelijk zijn stempel op de Nederlandse sociaaldemocratie. ... andries van wezel te amsterdam, vanaf 1890 - voorzitter andb ( algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode van het Staatsbewind (1801-1805)
Op grond van de Grondwet van 16 oktober 1801 komt er een nieuw soort regering: het Staatsbewind. Dat twaalf leden tellende college heeft veel macht. Het heeft wetgevende macht, kan verdragen sluiten met andere landen, beheert de nationale financiën en heeft het opperbevel over leger, vloot en politie. ... raden (onder meeer voor marine en binnenlandse zaken) en een algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rotterdam-Maaskantprijs_2004
Rotterdam Maaskantprijs 2004 14 december 2004 De Grote Rotterdam-Maaskantprijs 2004 wordt niet uitgereikt Dit maakte het bestuur van de Stichting Rotterdam- Maaskant bekend. ... uit margreet de boer (oud minister vrom), frank bijdendijk ( algemeen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. A.G. (Gerard) Schouw
Gerard Schouw (1965) was van 17 juni 2010 tot 1 augustus 2015 Tweede Kamerlid voor D66. Van 10 juni 2003 tot 16 juni 2010 was hij Eerste Kamerlid (tevens fractievoorzitter). Sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen directeur van Nefarma, de Nederlandse Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen. ... (tevens fractievoorzitter). sinds 1 augustus 2015 is hij algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... of gedragingen als bedoeld in dat artikel, die in het algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sicilie
Sicilië ... een metro eten en drinken sicilie is, evenals italie in het algemeen - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck
Limburgse katholieke staatsman die in het interbellum driemaal minister-president en in twee periodes Tweede Kamervoorzitter was. Na advocaat en ambtenaar van het Openbaar Ministerie te zijn geweest, werd hij Tweede Kamerlid. ... minister van binnenlandse zaken echter niet zo doortastend. algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.M.L.Th. (Jo) Cals
Onderwijsminister en KVP-politicus, die korte tijd minister-president was. Begon zijn loopbaan als advocaat. Na twee jaar Kamerlidmaatschap staatssecretaris van jeugd en cultuur (en omroep). Tijdens zijn langdurige ministerschap van onderwijs (1952-1963) bracht hij vele wetten tot stand, onder andere over het kleuteronderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. ... zijn plan om de nts de zendmachtiging te geven en om tot een algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. C.P.M. (Carl) Romme
Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... te amsterdam, van 1919 tot 1922 - medewerker arkwv ( algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J. (Jan) de Koning
Pragmatisch ingestelde CDA-politicus met een grote politiek-bestuurlijke staat van dienst. Maakte carrière in de Christelijke landbouworganisatie en werd Kamerlid voor de ARP. In 1977 minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet-Van Agt I en daarna van Landbouw en Visserij in het kabinet-Van Agt II. ... vrije universiteit te amsterdam, van 1961 tot 1 januari 1964 - algemeen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 39