YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur adel adellijke adelstand adeldom adelen adellijk edelman taal namen titulatuur brief- en e-mailconventies lastige woorden betekenis jonker jonkvrouw predikaten predikaat predicaat koninklijke jonkheer predicaten koninklijk hofleverancier literair de merode merode muziek kunst architectuur literatuur schimmelpenninck woordkeuze willem i johanniters johannieters aristocratie ridder hofdame hofdames : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 271 voor - adel adellijke - in 0.0240478515625 seconden.

adel

Kunstbus - De adel (m) De stand van de edelen, de gezamenlijke edelen. De adeldom (m) 1 het behoren tot de stand van de edelen 2 edele aard 3 al de edelen van een land tezamen Adelen (overgankelijk werkwoord; adelde, heeft geadeld) 1 in de adelstand verheffen Adellijk ( bijvoeglijk naamwoord; adellijkheid) 1 van, behorende tot de adel, of daarmee overeenstemmend 2 (van vlees van wild) op het punt om tot bederf over te gaan De adel is een gesloten maatschappelijke klasse met een aanzienlijke positie in een standenmaatschappij. ... adel

                                                                                                                                           

Welke titulatuur hoort bij adellijke personen? En hoe combineer je die met academische titels?

Genootschap Onze Taal - (Burg)graven en -gravinnen worden traditioneel aangeschreven met Hooggeboren heer/vrouwe; baronnen, baronessen, ridders, jonkheren en jonkvrouwen zijn Hoogwelgeboren heer/vrouwe. Tegenwoordig kan een brief aan iemand van adel ook heel goed worden begonnen met Geachte heer/mevrouw [achternaam] – net als bij alle andere mensen. ... titulatuur hoort bij adel

                                                                                                                                           

In sommige kookwoordenboeken vind je het woord adelijk, vooral in de combinatie adelijk wild. Moet dat niet adellijk zijn? En wat betekent het precies?

Genootschap Onze Taal - Meestal betekent adellijk 'van adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis. In de combinatie adellijk wild betekent het namelijk 'langere tijd bewaard, nét niet rot’. Adellijk wild was dus niet meteen nadat het was geschoten bereid, maar eerst enige tijd bewaard. ... sommige kookwoordenboeken vind je het woord adel

                                                                                                                                           
Predicaat
Kunstbus - Predicaat (van Latijn praedicere) betekent letterlijk 'dat, wat ergens van gezegd wordt': een kwaliteit, eigenschap of gezegde dus. De term predicaat in de taalkunde en in het recht van de adel geeft een nadere beschrijving van een bepaald onderwerp. ... dus. de term predicaat in de taalkunde en in het recht van de adel

                                                                                                                                           
De Merode
Kunstbus - De Merode, ook von Merode en van Merode genaamd, is een oud Belgisch, Duits en Nederlands adellijk geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit het Rijnland. De familie draagt de titel Prins de Merode. Door huwelijk is dit geslacht verbonden met tal van adellijke families, terwijl het tevens gelieerd is aan de meeste Europese vorstenhuizen. ... van merode genaamd, is een oud belgisch, duits en nederlands adel

                                                                                                                                           
Ridder
Kunstbus - Een ridder was in de Middeleeuwen oorspronkelijk een bereden en bepantserde soldaat (ruiter) die de ridderslag ontvangen had. Allengs werd de naam echter geassocieerd met adel en sociale status, vermoedelijk omdat de kosten van de uitrusting voor het ridderschap het slechts voor de toenmalige elite mogelijk maakten een dergelijke status te verwerven. ... ontvangen had. allengs werd de naam echter geassocieerd met adel

                                                                                                                                           
Ridderlijke-Duitsche-Orde
Kunstbus - Ridderlijke Duitsche Orde De Duitse Orde is een ridderorde, ontstaan in 1189 als een gemeenschap van monniken met als doel de verzorging en verpleging van gewonde kruisvaarders. Aan het hoofd van de Duitse Orde stond een Grootmeester, ook Hochmeister genoemd. ... het uitvoeren van de tweede taak wordt een beroep gedaan op de adel

                                                                                                                                           
hofdame
Kunstbus - De hofdame (v) Dame die tot de hofhouding van een vorstin behoort. De dame (v)(dames) 1 vrouw (van zekere opvoeding en beschaving). 2 sterkste schaakstuk, dat zowel recht als diagonaal over het hele bord verplaatst mag worden. ... hele bord verplaatst mag worden. een hofdame is een, meestal adel

                                                                                                                                           
Mr. R.J. Schimmelpenninck
Parlement & Politiek - Telg uit een adellijke Gelderse familie die al als student actief was in de patriottenbeweging. Advocaat in Amsterdam. Kwam na de omwenteling van 1795 in het voorlopige stadsbestuur. Behoorde als lid van de Nationale Vergadering tot de gematigde unitarissen. ... r.j. schimmelpenninck - hoofdinhoud telg uit een adel

                                                                                                                                           
Orde-van-Malta
Kunstbus - Orde van Malta De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel Maltezer Orde of Orde van Malta of kortweg SMHOM genoemd) is een Rooms-katholieke ridderorde. ... leden, europese edelen, priesters en tegenwoordig vooral niet adel

                                                                                                                                           
patricier
Kunstbus - De patriciër (m)( patriciërs) Zeer voornaam, niet- adellijk persoon He patriciaat == de gezamenlijke patriciërs De patriciërswoning (v) == aanzienlijk, voornaam woonhuis, oorspronkelijk van een patriciër. ... de patricier (m)( patriciers) zeer voornaam, niet- adel

                                                                                                                                           
aristocratie
Kunstbus - De aristocratie (v; aristocratieën; aristocratisch, aristocraat) 1. de voorname families van een land of een stad 2. regering van de aanzienlijksten 2. staat die door de aanzienlijksten bestuurd wordt Aristocratie ( Grieks: aristo ("beste") + cratie ("heersen")) is een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van een kleine groep, de zogenaamde aristocraten. ... gaat vaak samen met een monarchie. in de historie hebben de adel

                                                                                                                                           
Nederlandse Middeleeuwse literatuur
Kunstbus - Met de Nederlandse literatuur worden in dit artikel bedoeld de hoofdstromingen en -richtingen in de Nederlandse letterkunde die zich, vanaf het begin tot ca. 1500, in de Nederlanden hebben voorgedaan. Dit artikel beperkt zich tot de Middeleeuwen; het vervolg wordt behandeld in het artikel Nederlandse literatuur. ... (tussen 1100 en 1500) de maatschappij kende drie standen: adel

                                                                                                                                           
Mode
Mode
Kunstbus - VanDale: de mode (v.) 1 vrij algemeen maar voorbijgaand gebruik, met name de manier van kleden 2 de opeenvolging van dergelijke gebruiken Kunst & Mode Kleding heeft in de eerste plaats een praktische functie, maar is tegelijkertijd ook een soort taal. ... yves-saint laurent, jean-paul gaultier, thierry mugler en adel

                                                                                                                                           
Molière
Molière
Kunstbus - Molière door Charles-Antoine Coypel (1694-1752) Franse schrijver, toneelschrijver en acteur, 15 januari 1622 Parijs - 17 februari 1673 Parijs. " Ik wil me met de belachelijke trekjes van de mensheid bezighouden en de tekortkomingen van de wereld theatraal aangenaam verbeelden. ... in het gezelschap van zonen uit de hogere burgerij en de adel

                                                                                                                                           
Rutger Jan Schimmelpenninck
Rutger Jan Schimmelpenninck
Kunstbus - ca. 1800 - Pierre Paul Prud'hon: Rutger Jan Schimmelpenninck met zijn familie Heer van Nyenhuis, Peckedam en Gellicum, Nederlands jurist, ambassadeur en politicus, onder andere raadpensionaris van de Bataafse Republiek, geboren 31 oktober 1761 Deventer – overleden 15 februari 1825 Amsterdam. ... en was een afstammeling uit een bastaardtak van het gelderse adel

                                                                                                                                           
d'Udekem d'Acoz
Kunstbus - De familie d'Udekem d' Acoz is een oud adellijk geslacht, afstammend van Jan van Udekem, vazal van Brabant. In 1816 werd de titel baron en in 1999 die van graaf aan de familie verleend, nadat de bekendste telg jonkvrouw Mathilde d'Udekem d' Acoz huwde met de Hertog van Brabant. ... d'acoz de familie d'udekem d' acoz is een oud adel

                                                                                                                                           
ballet
Muziekbus - Ballet 1a. Essentieel een door een choreograaf uitgewerkte dansschepping, waarin door meerdere dansers een handeling ontwikkeld wordt. Door verruiming van begrip, eveneens de dansintermezzi in de opera en alle groepsdansen van abstracte en absolute opvatting. ... de uitvoerders zijn grotendeels hovelingen en leden van de adel

                                                                                                                                           
afleiding
Kunstbus - Afleiding Een afleiding of derivatie is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen (gebonden morfemen). Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd). ... eeuw. in deze periode, de middeleeuwen, was de bovenlaag ( adel

                                                                                                                                           
geschiedenis van Vlaanderen
Kunstbus - Geschiedenis van Vlaanderen Van Vlaanderengouw naar Graafschap Vlaanderen De naam Vlaanderen dook voor het eerst op in 358, toen de Franken heel de streek rond Brugge van de Romeinen overnamen en beheerden als pagus Flandrensis of Vlaanderengouw. ... jaar later kinderloos werd vermoord na een conflict met een adel

                                                                                                                                           
Robin Hood
Robin Hood
Kunstbus - Errol Flynn als Robin Hood Robin Hood is een Engelse volksheld die stal van de rijken en zijn buit verdeelde onder de armen. Hij woonde in Sherwood Forest (Nottinghamshire). Hij zou daar tegen de gezagsdragers gestreden hebben. ... weldadig jegens het volk en wreed en onverbiddelijk tegen de adel

                                                                                                                                           
Deurne in Antwerpen
Kunstbus - Deurne is een plaats in België en een district van de stad Antwerpen. Het is opgedeeld in de wijken: Oost, Noord, Zuid, West, Centrum. Elke wijk telt ongeveer 10.000 tot 15.000 inwoners. Het ontstaan van een nederzetting In de 19e eeuw breekt een nieuwe bloeiperiode voor Antwerpen aan, diverse inwijkelingen uit de Kempen vinden de weg naar de opkomende grootstad en vestigen zich in Borgerhout en Deurne. ... statussymbool dat de nieuwe rijken toegang verschafte tot de adel

                                                                                                                                           
Ilya Repin
Ilya Repin
Kunstbus - Ilya Repin (1844-1930) 1887 zelfportret Rusland kent een ijzersterke, nationale schilderkunsttraditie. De Russische kunst van het fin de siècle heeft een aantal prominente schilders voortgebracht, zoals Ivan Shiskin, Aristarkh Lentulov, Boris Grigoriev en Ilya Repin. ... tot uitdrukking te brengen. daarbij kan ilja repin ook gen adel

                                                                                                                                           
Ancien Régime
Kunstbus - Met het Ancien Régime ( Frans voor oud bestuur) wordt het door het Huis Bourbon op absolutistische wijze geregeerde Frankrijk, van vóór de Franse Revolutie van 1789 bedoeld. De term wordt ook overdrachtelijk gebruikt voor de toestand in andere landen vóór 1789. ... en de overmatige invloed en vooral de privileges van de adel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 10