YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese commissie europese unie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste raadsformatie gewone wetgevingsprocedure raad gekwalificeerde meerderheid auke zijlstra (pvv) cultuur dennis de jong (sp) judith sargentini (gl) eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) raad van europa eenparigheid van stemmen gerben-jan gerbrandy (d66) vicky maeijer (pvv) kati piri (pvda) sophie in 't veld (d66) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer jeroen lenaers (cda) lidstaten europees hof van justitie raad van ministers europese raad eerste kamercommissie voor veiligheid en justitie (v&j) anja hazekamp (pvdd) comite van de regio's vera jourova (tsjechie) anne-marie mineur (sp) eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid europol paul tang (pvda) matthijs van miltenburg (d66) henk kamp (vvd, minister van economische zaken) raad van de europese unie parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken annie schreijer-pierik (cda) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 88 voor - aangepaste - in 0.0292279720306396 seconden.
Cultuurbeleid
Europese Unie ... van deze commissie. als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid humanitaire hulp
Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... sargentini (gl) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid ontwikkelingssamenwerking
De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... sargentini (gl) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... van miltenburg (d66) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... wanneer het beslissingsbevoegdheid heeft, het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regionaal beleid
Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... olaf stuger (pvv) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... wanneer het beslissingsbevoegdheid heeft, het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Consumentenrechtenbeleid
In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. ... van miltenburg (d66) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... paul tang (pvda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... in 't veld (d66) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid rechtspraak
De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... geldt dat als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... kati piri (pvda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... van deze commissie. als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Milieubeleid
De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... geldt dat als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... in 't veld (d66) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... kati piri (pvda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energiebeleid
De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... paul tang (pvda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid informatiemaatschappij
Sinds de jaren '90 neemt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) enorm toe. Informatie-uitwisseling vindt steeds meer plaats met behulp van digitale technologieën. Het meest in het oog springende voorbeeld is het internet. ... kati piri (pvda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... kati piri (pvda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... gerbrandy (d66) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ondernemingen- en industriebeleid
Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... paul tang (pvda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Visserijbeleid en Maritieme Zaken
De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... (cda) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... anja hazekamp (pvdd) als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... geldt dat als het europees parlement het (eventueel aangepaste - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26