YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: minister zbo's ministerie commissariaat voor de media rechtspersonen met een wettelijke taak opta zelfstandige bestuursorganen (zbo's) europese unie tweede kamer algemene rekenkamer raad van state regering koninklijk besluit hoog college van staat rijksoverheid overzicht leden algemene rekenkamer (sinds 1814) meer over het verschil tussen zbo's en rwt's algemene rekenkamer ark kabinet minister-president ministerraad ministers kabinetsformatie staatssecretarissen ministeriele verantwoordelijkheid wetsvoorstellen demissionair regering en kabinet koning partijen agentschappen ministers zonder portefeuille algemene maatregelen van bestuur formateur vervangingsregeling budgetrecht uitvoering van publieke taken cultuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 6425 voor - zelfstandige bestuursorganen zbo s - in 0.392176151275635 seconden.
Zoekterm s is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)

Parlement & Politiek - Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... zelfstandige

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... maar heeft op grond van deze wet geen bevoegdheden bij zelfstandige

                                                                                                                                           

Minister

Parlement & Politiek - Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... worden verricht, maar door meer of minder zelfstandige

                                                                                                                                           
Uitvoering van publieke taken
Parlement & Politiek - Er zijn allerlei organisatievormen waarmee de overheid taken die voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een publiek belang kan (laten) uitvoeren. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van een publiek belang als de behartiging van een maatschappelijk belang anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt. ... met een wettelijke taak. er zijn momenteel 11 ministeries. zelfstandige

                                                                                                                                           

H.F. (Hans) Dijkstal

Parlement & Politiek - Flamboyante, goedlachse liberale voorman en minister die wars was van populisme. Kwam na een loopbaan als zelfstandig adviseur en het wethouderschap van Wassenaar in 1982 voor de VVD in de Tweede Kamer. ... "herstel van het primaat van de politiek bij de aansturing van zelfstandige

                                                                                                                                           

Mededingingswet

Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... respectievelijk het algemeen bestuur en voor het rijk en voor zelfstandige

                                                                                                                                           

Drs. S.A. (Stef) Blok

Parlement & Politiek - Stef Blok (1964) is sinds 27 januari 2017 minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte II. Hij was van 5 november 2012 minister voor Wonen en Rijksdienst en van 29 juni tot 16 september 2016 tevens waarnemend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ... rijksdienst, de algemene bestuursdienst, de doorlichting van zelfstandige

                                                                                                                                           

Kieswet

Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... of de verkiezingen betreffen. artikel a 4 de kaderwet zelfstandige

                                                                                                                                           

Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst (WR)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Wonen en Rijksdienst. ... - wijkenaanpak - algemene bestuursdienst - doorlichting van zelfstandige

                                                                                                                                           

Mr. W. (Winnie) Sorgdrager

Parlement & Politiek - D66-minister tijdens Paars I, die als bekwaam juriste en wetgever optrad, maar desondanks later aan politiek gezag inboette. Was officier van justitie en procureur-generaal en daarna minister van Justitie in het kabinet-Kok I. ... het onderwijs voor de politie en zorgt voor een geheel eigen ( zelfstandige

                                                                                                                                           

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... bestuursorgaan. dat is per 1 juli 2005 ook gebeurd. meer over zelfstandige

                                                                                                                                           

Mislukte Grondwetprojecten

Parlement & Politiek - Van de vele voorstellen die sinds 1815 zijn gedaan om de Grondwet te herzien, waren er ook veel niet succesvol. Soms betekende dat alleen uitstel, maar vaak ging een wijziging ook definitief niet door. ... werd instelling adviescommissie aangekondigd 1999 regeling zelfstandige

                                                                                                                                           

Commissariaat voor de Media

Parlement & Politiek - Het Commissariaat voor de Media is opgericht op 1 januari 1988 en ziet toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. ... cvdm is wel verantwoording schuldig aan de minister. meer over zelfstandige

                                                                                                                                           

Wat is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige zonder personeel?

Genootschap Onze Taal - Een zelfstandige zonder personeel is een zzp'er - met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er. Het meervoud is zzp'ers. ... is de juiste spelling van de afkorting van zelfstandige

                                                                                                                                           

Wat is een zelfstandig naamwoord?

Genootschap Onze Taal - Zelfstandige naamwoorden zijn woorden die 'een zelfstandigheid' aanduiden; dat kunnen concrete zaken zijn als mensen ( man, Ineke ), dieren ( paard ) en dingen ( huis, hout ), maar ook plaatsen ( Den Haag, Frankrijk ) en abstracte zaken als gevoelens ( liefde ), tijdsruimten ( dag ), eigenschappen ( grootte ), gebeurtenissen ( botsing ) en denkbeeldige personen of zaken ( elf, luilekkerland ), enz. ... is een zelfstandig naamwoord? zelfstandige

                                                                                                                                           

Waar staan de hoofdletters in filmtitels?

Genootschap Onze Taal - Titels van films, tv-programma's, theaterstukken, etc. beginnen met een hoofdletter: De lift, Oorlogswinter, Zwartboek. Verderop in de titel worden hoofdletters alleen nog maar gebruikt voor namen en andere woorden die van zichzelf al een hoofdletter hebben: De Poolse bruid, Zoeken naar Eileen. ... overgenomen. zo blijven in duitse titels de hoofdletters van zelfstandige

                                                                                                                                           

Is een eigennaam als Rotterdam een zelfstandig naamwoord?

Genootschap Onze Taal - Ja. Zelfstandige naamwoorden zijn woorden waar de of het voorgezet kan worden. Tot deze groep behoren: persoonsnamen ( man, soldaat, Sanne ), diernamen ( kat, papegaai, Bello, Lorre ), zaaknamen ( huis, stad, Veldzicht, Rotterdam ), stofnamen ( bier, goud ), verzamelnamen ( kroost, vee, Alpen, Antillen ) en abstracte woorden als goedheid, lengte, romantiek. ... een eigennaam als rotterdam een zelfstandig naamwoord? ja. zelfstandige

                                                                                                                                           

Wat zijn de meestgebruikte woorden in het Nederlands?

Genootschap Onze Taal - Wat de meestgebruikte woorden in het Nederlands zijn, is niet zo eenvoudig vast te stellen. Dat komt deels door het verschil in woordgebruik tussen spreektaal en schrijftaal. Een woord als ik is in spreektaal heel gewoon, maar in schrijftaal veel minder; dat komt ook doordat schrijftaalonderzoek zich baseert op kranten, tijdschriften en boeken. ... enz.). er staan enkele werkwoorden tussen, maar geen zelfstandige

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen bijzinnen en hoofdzinnen?

Genootschap Onze Taal - Hoofdzinnen zijn zelfstandige zinnen, bijzinnen zijn afhankelijke zinnen: ... het verschil tussen bijzinnen en hoofdzinnen? hoofdzinnen zijn zelfstandige

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je een puntkomma?
Genootschap Onze Taal - Een puntkomma houdt het midden tussen een punt en een komma. Net als de punt sluit de puntkomma een mededeling af, maar tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat er een directe band is met de volgende mededeling. ... de met 'waarbij' en 'omdat' beginnende bijzinnen niet als zelfstandige

                                                                                                                                           

Waarom kun je wél zeggen 'Hij loopt te zingen' maar niet 'Hij fietst te zingen'? Fietsen en zingen gaan toch even goed samen als lopen en zingen?

Genootschap Onze Taal - Zeker, maar fietsen kan – in tegenstelling tot lopen – niet gebruikt worden als hulpwerkwoord. Het Nederlands kent maar een paar zelfstandige werkwoorden die wél die functie kunnen hebben. Voor de zinsconstructie waarop u doelt, zijn dat: zitten, liggen, lopen, staan en – in enkele gevallen – hangen. ... worden als hulpwerkwoord. het nederlands kent maar een paar zelfstandige

                                                                                                                                           

Is er verschil in betekenis tussen samenstellingen die beginnen met aansluit- ( aansluitpunt ) en samenstelling die beginnen met aansluitings- ( aansluitingspunt )?

Genootschap Onze Taal - In het Nederlands kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandige naamwoorden te koppelen (zoals in aansluitings+kosten ) of door een werkwoordsstam en een zelfstandig naamwoord samen te voegen (zoals in aansluit+punt ). ... kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandige

                                                                                                                                           

Wat is juist: siliconenborsten, siliconen borsten, siliconeborsten of silicone borsten?

Genootschap Onze Taal - Siliconenborsten ligt het meest voor de hand. Siliconenborsten is een samenstelling van twee zelfstandige naamwoorden: silicone (een bepaalde kunststof) en borsten. De samenstelling betekent 'met behulp van siliconen vergrote borsten'. ... voor de hand. siliconenborsten is een samenstelling van twee zelfstandige

                                                                                                                                           

Waarom kun je niet zeggen per iemand maar alleen per persoon?

Genootschap Onze Taal - Het voorzetsel per heeft hier de betekenis 'voor de hoeveelheid van' en is in die betekenis alleen te combineren met woorden die een getal, hoeveelheid, maat, enz. aanduiden. Hieronder vallen ook zelfstandige naamwoorden: 'drie gulden per persoon' (eigenlijk 'per één persoon'), zelfstandig gebruikte telwoorden: 'een tientje per drie' (boeken), of vergelijkbare zinsdelen: 'per strekkende meter', 'per tien kilo'. ... getal, hoeveelheid, maat, enz. aanduiden. hieronder vallen ook zelfstandige

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 274