YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, kandidaat, meester of zelfs homo universalis ligt.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: minister ministerie tweede kamer eerste kamer literair zbo's opta commissariaat voor de media rechtspersonen met een wettelijke taak zelfstandige bestuursorganen (zbo's) europese unie kabinet ministerraad cultuur europese commissie europees parlement staatssecretarissen kabinet-kok i regering minister-president lidstaten raad van ministers ministers eu-lidstaten algemene rekenkamer kabinet-kok ii secretaris-generaal minister zonder portefeuille dries van agt regering en kabinet ministeries verdrag van lissabon kabinet-den uyl parlementaire enquete frits korthals altes eerste kabinet-lubbers kabinetsformatie koninklijk besluit parlementair onderzoek tweede kabinet-lubbers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12384 voor - rechtspersonen met een wettelijke taak - in 1.39576506614685 seconden.
Zoektermen met en een behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
Parlement & Politiek - Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... sprake van externe verzelfstandiging buiten een departement. rechtspersonen

                                                                                                                                           
Algemene Rekenkamer
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... bij de overheid. de rekenkamer mag ook onderzoek doen bij rechtspersonen

                                                                                                                                           
Uitvoering van publieke taken
Parlement & Politiek - Er zijn allerlei organisatievormen waarmee de overheid taken die voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een publiek belang kan (laten) uitvoeren. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van een publiek belang als de behartiging van een maatschappelijk belang anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt. ... door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen

                                                                                                                                           
Wet op de Onderwijsraad
Parlement & Politiek - Wet van 15 mei 1997 tot instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het onderwijs (Wet op de Onderwijsraad) ... rechtspersonen

                                                                                                                                           

Europese integratie: waar geen wil is, kan ook het recht geen weg vinden

IsGeschiedenis - Wanneer een historicus aan een jurist vraagt uiteen te zetten welke bijdrage zijn discipline heeft geleverd aan de Europese integratie, dan kan de jurist twee dingen doen. Ten eerste kan hij lovende woorden spreken over zijn vakgebied, omdat het tot voor kort immers juristen waren die zich bezighielden met de integratie onder het EEG-verdrag. ... rechtspersonen
                                                                                                                                           
Ministerie
Parlement & Politiek - De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak. ... door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen

                                                                                                                                           

Europese integratie: waar geen wil is, kan ook het recht geen weg vinden

IsGeschiedenis - Wanneer een historicus aan een jurist vraagt uiteen te zetten welke bijdrage zijn discipline heeft geleverd aan de Europese integratie, dan kan de jurist twee dingen doen. Ten eerste kan hij lovende woorden spreken over zijn vakgebied, omdat het tot voor kort immers juristen waren die zich bezighielden met de integratie onder het EEG-verdrag. ... rechtspersonen
                                                                                                                                           
Mededingingswet
Parlement & Politiek - Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)
Parlement & Politiek - In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. ... rechtspersonen

                                                                                                                                           
Staatkundige vernieuwing in de twintigste eeuw: vechten tegen de bierkaai?
IsGeschiedenis - Ook al kun je twisten over de vraag of alle jaren wel zorgvuldig zijn geteld, in ieders beleving behoort de twintigste eeuw inmiddels tot onze geschiedenis. Voor parlementaire historici zal die eeuwwisseling, van hoe geringe intrinsieke betekenis dan ook, een dagelijks weerkerend markeringspunt zijn. ... rechtspersonen
                                                                                                                                           
Staatkundige vernieuwing in de twintigste eeuw: vechten tegen de bierkaai?
IsGeschiedenis - Ook al kun je twisten over de vraag of alle jaren wel zorgvuldig zijn geteld, in ieders beleving behoort de twintigste eeuw inmiddels tot onze geschiedenis. Voor parlementaire historici zal die eeuwwisseling, van hoe geringe intrinsieke betekenis dan ook, een dagelijks weerkerend markeringspunt zijn. ... rechtspersonen
                                                                                                                                           
Instrumenten regering
Parlement & Politiek - De Nederlandse regering beschikt over een breed scala aan instrumenten waarmee getracht wordt invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden. Zo beschikt de regering over wet- en regelgevende bevoegdheden, kan het financiële middelen zoals subsidies en belastingen inzetten en kan het afspraken met andere organisaties of binnenlandse overheden maken. ... rechtspersonen

                                                                                                                                           

Het nationaal bereik van Jan van Speijk. Een radicale daad als bron van nationaal besef, 1831-1832.

IsGeschiedenis - Dann schwebt das Götterkind auf in die Lüfte, Dann senkt es nieder sich zum Ruhmesport. ... rechtspersonen
                                                                                                                                           

Het nationaal bereik van Jan van Speijk. Een radicale daad als bron van nationaal besef, 1831-1832.

IsGeschiedenis - Dann schwebt das Götterkind auf in die Lüfte, Dann senkt es nieder sich zum Ruhmesport. ... rechtspersonen
                                                                                                                                           
Dr. R.F.M. (Ruud) Lubbers
Parlement & Politiek - Christendemocraat die twaalf jaar minister-president was en daarmee de langstzittende premier. Werd in 1973 als jonge ondernemer minister van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl. Na zijn ministerschap en een jaar 'gewoon' Kamerlid voorzitter van de CDA-fractie. ... rechtspersonen

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Parlement & Politiek - Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... rechtspersonen

                                                                                                                                           
Wet op de Sociaal-Economische Raad
Parlement & Politiek - Deze wet regelt de samenstelling, taken en organisatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), alsmede de wijze waarop publiekrechtelijke bedrijfslichamen kunnen worden ingesteld, welke taken die hebben en hun zij moeten worden georganiseerd. ... artikel 138 voor oprichting van of deelneming in andere rechtspersonen

                                                                                                                                           
Regering en kabinet
Parlement & Politiek - De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen

                                                                                                                                           
Mr. A.A.M. (Dries) van Agt
Parlement & Politiek - CDA-voorman, jurist en premier van KVP-huize. Stond als hoogleraar strafrecht bekend als vernieuwingsgezind en bracht als minister van Justitie belangrijke wetten tot stand. Vicepremier in het kabinet-Den Uyl. ... hierdoor wijzigt het verenigingsrecht en het recht betreffende rechtspersonen

                                                                                                                                           
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Genootschap Onze Taal - Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... rechtspersonen

                                                                                                                                           
Waar komt het spreekwoord 'De laatste loodjes wegen het zwaarst' vandaan en wat betekent het?
Genootschap Onze Taal - 'De laatste loodjes wegen het zwaarst' betekent dat het afmaken van een taak of opdracht het moeilijkst is; dat laatste stukje vraagt het meeste doorzettingsvermogen. ... rechtspersonen

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking iemand de wacht aanzeggen vandaan?
Genootschap Onze Taal - Iemand de wacht aanzeggen betekent 'iemand een ernstige waarschuwing geven door ergens mee te dreigen'. Er is meestal sprake van een laatste waarschuwing: de ander moet zijn leven beteren; doet hij dat niet, dan zullen de gevolgen ernstig zijn. ... rechtspersonen

                                                                                                                                           
Is adembenemend één woord?
Genootschap Onze Taal - Ja, adembenemend wordt aaneengeschreven; het is een samenstelling. Verder naar beneden op deze pagina staat een lijst van honderden woorden die op -(e)nd eindigen en die aaneen worden geschreven. ... rechtspersonen

                                                                                                                                           

Een monnik met een visie

IsGeschiedenis - De Visio Wettini (827) in politiek en cultureel perspectief ... rechtspersonen
                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 84