YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer eerste kamer tweede kamervoorzitter reglement van orde fractie tweede kamerleden eerste kamerleden kamervoorzitter recht van amendement voorzitter moties staten-generaal soorten vergaderingen eerste kamer soorten vergaderingen tweede kamer eerste kamervoorzitter wetgevingsoverleg stemverklaring zonder last of ruggespraak vergaderingen nacht van schmelzer plenaire vergadering tweede kamer novelle bespreking van verslagen van mondelinge overleggen vergaderdagen tweede kamer stemming over wetsvoorstellen plenaire vergadering eerste kamer mondelinge beantwoording van vragen quorum interpellatiedebatten freule a. hirsi ali dertigledendebatten bespreking van wetsvoorstellen griffier plenaire vergadering organisatie eerste kamer college van senioren inhuldiging van een nieuwe koning verenigde vergadering biografisch archief : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 313 voor - plenaire vergadering - in 0.0311789512634277 seconden.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

Parlement & Politiek - De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Tweede Kamervoorzitter en wordt gehouden in de grote vergaderzaal. ... plenaire

                                                                                                                                           

Plenaire vergadering Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. ... plenaire

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... neemt deel aan de vergaderingen van de fractie en stemt in de plenaire

                                                                                                                                           
College van Senioren (Eerste Kamer) (CvS)
Parlement & Politiek - Het College van Senioren van de Eerste Kamer adviseert de Eerste Kamervoorzitter over besluiten die hij of zij op basis van het Reglement van Orde moet nemen en over de agenda van de plenaire vergadering. ... van het reglement van orde moet nemen en over de agenda van de plenaire

                                                                                                                                           
Wetgevingsoverleg (WGO)
Parlement & Politiek - Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. ... wetsvoorstel gesproken. daardoor kunnen de leden zich in de plenaire

                                                                                                                                           
Leden Europees Parlement
Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement zijn rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers die de belangen behartigen van de bevolkingen van de 28 lidstaten van de Unie. Sinds 1 juli 2014 bestaat het Europees Parlement uit 751 zetels: 750 leden (ook wel 'Europarlementariërs', 'parlementsleden' of kortweg 'leden' genoemd) plus de voorzitter. ... zijn op te delen in vijf categorieen: voorbereiden van de plenaire

                                                                                                                                           
Fracties in het Europees Parlement
Parlement & Politiek - Een fractie is een politiek samenwerkingsverband tussen parlementsleden met dezelfde politieke overtuiging (christendemocratisch, liberaal, socialistisch, etc.). Vanuit deze overtuiging probeert een fractie invloed uit te oefenen op Europees beleid. ... europees parlement. zij bepalen welke onderwerpen tijdens een plenaire

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor de Geloofsbrieven (gelo)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie onderzoekt de geloofsbrieven van nieuwbenoemde leden van de Tweede Kamer en van de Nederlandse leden van het Europees parlement. ... leeftijd van het te benoemen lid. de voorzitter brengt in de plenaire

                                                                                                                                           
Wijze van stemmen in Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Bij het stemmen velt iedere volksvertegenwoordiger op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel. In artikel 67, lid 3 van de Grondwet staat namelijk dat Kamerleden stemmen zonder last. ... voorbereiding geen opmerkingen zijn gemaakt. meer over plenaire

                                                                                                                                           

Soorten vergaderingen Tweede Kamer

Parlement & Politiek - In de Tweede Kamer worden op vele plaatsen vergaderingen gehouden. Belangrijk onderscheid is dat tussen de plenaire vergadering, waarbij alle 150 leden aanwezig kunnen zijn, en vergaderingen van commissies. ... gehouden. belangrijk onderscheid is dat tussen de plenaire

                                                                                                                                           

Soorten vergaderingen Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en besloten commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties als regel wekelijks een vergadering. ... de eerste kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire

                                                                                                                                           
Volg de Tweede en Eerste Kamer
Parlement & Politiek - In artikel 66 van de Grondwet is geregeld dat vrijwel alle parlementaire vergaderingen openbaar zijn. Dit geeft de kiezers en de media de mogelijkheid om te zien hoe partijen en gekozenen hun werk doen in het parlement en welke standpunten zij innemen. ... de tweede kamer heeft een publieke tribune die bij alle plenaire

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... zaken bij de ombudsman aankaarten. werkwijze de maandelijkse plenaire

                                                                                                                                           
Algemene Politieke Beschouwingen
Parlement & Politiek - In de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) worden in het parlement de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen. ... hoogtepunt zou moeten zijn. het is namelijk een van de weinige plenaire

                                                                                                                                           
Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat een schriftelijke voorbereiding vooraf, waarbij leden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... direct op de agenda kan worden gezet van de voltallige ( plenaire

                                                                                                                                           

Delegatie naar de parlementaire vergadering van de Raad van Europa (RVE)

Parlement & Politiek - De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, beter bekend als PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), is samengesteld uit 318 democratische gekozen volksvertegenwoordigers uit de 47 lidstaten van de Raad van Europa. ... van de staten-generaal. de pace komt 4 keer per jaar samen in plenaire

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
Parlement & Politiek - In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... uiterlijk een week na de installatie, beraadslaagt de kamer in plenaire

                                                                                                                                           
De weg van een wetsvoorstel
Parlement & Politiek - Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... traject van schriftelijke voorbereiding is het tijd voor de plenaire

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (werk)
Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de werkwijze van de Tweede Kamer. Zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde. Dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's. ... van orde. dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire

                                                                                                                                           
Dr. A. (Anne) Vondeling
Parlement & Politiek - PvdA-voorman, minister en Kamervoorzitter. Markante politicus uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Werd in 1946 als vrijzinnig-democraat op jonge leeftijd Tweede Kamerlid voor de PvdA en in 1958 minister van Landbouw. ... soms als 'schoolmeester' van de kamer op. toen in 1976 bij de plenaire

                                                                                                                                           
Comité van de Regio's (CvdR)
Parlement & Politiek - Dit orgaan is de spreekbuis voor lokale en regionale overheden binnen de Europese Unie. De Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie zijn in bepaalde gevallen verplicht advies te vragen aan het Comité van de Regio's (CvdR), voordat zij een besluit kunnen nemen. ... zes commissies, die zijn belast met de voorbereiding van vijf plenaire

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... de eerste kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... de eerste kamer kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire

                                                                                                                                           
Voortouw Tweede Kamer bij kabinetsformatie
Parlement & Politiek - Sinds de jaren zestig wordt er al gedebatteerd over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Lange tijd benoemde de Koning(in) een (in)formateur. Een aantal partijen vonden dit democratisch niet legitiem. ... uiterlijk een week na de installatie, beraadslaagt de kamer in plenaire

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 103